De BEN ontvangt regelmatig vragen van leden over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  

Informatie over de aansprakelijkheidsverzekering is van belang voor echoscopisten die een echocentrum of verloskundigenpraktijk houden of als opdrachtnemer (ZZP’er) werken bijvoorbeeld in een echocentrum of verloskundigenpraktijk. Echoscopisten die in loondienst werkzaam zijn hoeven niet zelf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Hun werkgever moet zorgdragen voor een aansprakelijkheidsverzekering, die dekking biedt voor claims in verband met fouten van werknemers.

1)      Wanneer mag een beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de verzekering opzeggen?

Algemene regel: opzegging tegen einde looptijd met opzegtermijn van twee maanden.

De hoofdregel is dat de verzekeraar de verzekering mag opzeggen tegen het einde van de looptijd van de verzekering. Dat mag de verzekeraar doen, zonder opgaaf van reden. De verzekeraar moet wel een opzegtermijn van twee maanden in acht nemen. Bijvoorbeeld: de verzekering is voor een jaar afgesloten en eindigt op 1 september, waarbij automatische verlenging van de verzekering plaatsvindt, tenzij de verzekeraar of jij de verzekering opzegt. In dit geval kan de verzekeraar uiterlijk op 30 juni de verzekering opzeggen.

Opzegging tijdens de looptijd is alleen mogelijk indien

a) de mogelijkheid om de verzekering tussentijds op te zeggen expliciet in verzekeringsvoorwaarden is opgenomen. Volgens de wet mag de verzekeraar dan alleen tussentijds opzeggen wegens de in de verzekeringsvoorwaarden genoemde redenen, als: deze van dien aard zijn dat gebondenheid aan de overeenkomst niet meer van de verzekeraar kan worden gevergd. Zo kan in de voorwaarden staan dat de verzekeraar tussentijds kan opzeggen, als de verzekerde veel schades claimt, of als de soort schade of de oorzaak van de schade opvalt. De wet verplicht bij opzegging niet alleen de in de verzekeringsvoorwaarden genoemde reden voor de opzegging  te vermelden, maar ook aan te geven waarom deze de opzegging rechtvaardigt. Ook bij een tussentijdse opzegging moet de verzekeraar altijd een opzegtermijn van twee maanden in acht nemen, tenzij er bij verzekerde sprake is van opzet om de verzekeraar te misleiden.

b) de verzekerde tekortschiet in zijn verplichtingen, al dan niet opzettelijk, mag de verzekeraar in bepaalde gevallen direct de verzekering opzeggen. Het gaat hierbij om het niet nakomen van de mededelingsplicht (mits de verzekeraar met ware kennis van zaken de verzekering niet zou hebben afgesloten), opzettelijke misleiding door de verzekerde of het niet tijdig betalen van de premie na een eerste aanmaning. Deze situaties staan in de wet, maar zijn ook altijd uitgewerkt in de verzekeringsvoorwaarden.

2.      Biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering na opzegging door de verzekeraar of verzekerd dekking voor claims? 

Volgens de gebruikelijke voorwaarden van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bestaat er geen dekking voor claims, ingediend na de einddatum van de verzekering. Dit geldt ook als de claims betrekking hebben op handelen/nalaten van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering, dus de periode van de begindatum tot  de einddatum van de verzekering.

In twee gevallen is dekking voor deze nakomende claims, ook wel genoemd uitloopdekking, wel verzekerd:

a.    als de echoscopist deze uitloopdekking apart had meeverzekerd.

b.    als de verzekeringsvoorwaarden bepalen dat er bij opzegging van de verzekering vanwege een definitieve praktijkbeëindiging uitloopdekking bestaat. Bij deze definitieve praktijkbeëindiging gaat het meestal alleen om beëindiging wegens pensionering of overlijden van de verzekerde. De verzekeringsvoorwaarden bevatten voor deze uitloopdekking overigens meestal aanvullende voorwaarden en beperkingen. Zo moet een verzekerde een bepaald aantal jaren aaneengesloten verzekerd zijn geweest bij de verzekeringsmaatschappij. En geldt er een maximum ten aanzien van het uit te keren bedrag. Het advies is na te gaan of je het uitlooprisico meeverzekerd hebt. Dit moet vermeld zijn op het polisblad.

Is het verzekeren van het uitlooprisico niet meer mogelijk of is dit niet wenselijk, bijvoorbeeld vanwege de hoogte van de premie, dan kun je bij de nieuwe verzekeraar de dekking voor claims over jouw handelen tijdens de looptijd van de oude verzekering (ook wel genoemd inloopdekking) meeverzekeren.

3.     Waar kun je terecht met een klacht over jouw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar?

Als je het niet eens bent met een beslissing van de verzekeraar of als je niet tevreden bent over de afwikkeling van een claim of de opstelling van de verzekeraar in een claimtraject kun je een klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Kifid ( www.kifid.nl). Het advies is de klacht eerst altijd te bespreken met de verzekeraar en als dit niet leidt tot een oplossing de interne klachtenprocedure bij de verzekeraar doorlopen.  Ook kun je het geschil altijd voorleggen aan de bevoegde rechtbank.