Bij de BEN zijn er na de publicatie van de overeenkomst van opdracht vragen binnengekomen over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Het gaat hierbij om de bepaling in de overeenkomst dat opdrachtnemer voldoet aan de vereisten van de Wtza die op hem/haar van toepassing zijn.

Voor de BEN zijn deze vragen aanleiding om uitleg te geven over de Wtza voor echoscopisten naast de uitgebreide voorlichting van het Ministerie van VWS (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-toetreding-zorgaanbieders-wtza). Deze uitleg is bedoeld voor leden, die enkel obstetrische en gynaecologische echo’s op aanvraag verrichten, maar geldt ook voor verloskundigen die echo onderzoeken bij eigen cliënten verrichten.  

Toepassingsgebied Wtza

1. De verplichtingen uit de Wtza gelden niet voor
a. echoscopisten of rechtspersonen dan wel samenwerkingsverbanden van echoscopisten, die uitsluitend pretecho’s verrichten;

b. Echoscopisten of andere zorgaanbieders (rechtspersonen dan wel samenwerkingsverbanden) die uitsluitend echo’s verrichten het kader van prenatale screening op grond van bevolkingsonderzoek en die beschikking over vergunning, als vereist als bedoeld in de Wet op het bevolkingsonderzoek;
NB. Jaarverantwoordingsplicht AWtza/ WMG  wel van toepassing zie 9 tot en met 12.

c. Echoscopisten, die in loondienst werken

Let op: werk je als zelfstandige in een samenwerkingsverband met een gynaecoloog, waarbij sprake is van afspraken over de zorg aan elkaars cliënten óf werkt er een gynaecoloog in loondienst of als opdrachtnemer voor jou, dan geldt onderstaande uitleg niet, maar zijn er bijzondere regels van toepassing zowel wat betreft de vergunningplicht als met betrekking tot de plicht tot het regelen van intern toezicht.

Meldplicht

2. Alle echoscopisten die als zelfstandige werken hebben op grond van de Wtza een meldplicht, tenzij zij op 1 januari 2022 al ingeschreven stonden in het  landelijk register zorgaanbieders (LRZa).

Toelichting

Met zelfstandigen worden bedoeld de echoscopisten die een eigen praktijk hebben én de echoscopisten, die als opdrachtnemer werken bijvoorbeeld in een verloskundigen-praktijk, echocentrum of ziekenhuis.

In het LRZa staan gegevens van zorgverleners die in het AGB-register staan.

Degenen, die per 1 januari 2022 nog niet in het Landelijk register zorgaanbieders stonden, hadden vóór 1 juli 2022 aan deze meldplicht moeten voldoen.

Echoscopisten die na 1 januari als zelfstandige (zijn) gaan werken moeten zich ook melden voordat zij starten en wel binnen drie maanden voor deze start (eerder is niet mogelijk).

3. Echoscopisten die met andere echoscopisten of andere zorgverleners in een samenwerkingsverband werken, waarbij sprake is van onderlinge afspraken over de zorgverlening, hebben zelf geen verplichtingen op grond van de Wtza, zoals een meldplicht. De verplichtingen rusten in dat geval op het samenwerkingsverband.

Toelichting

Als er alleen een praktijkruimte of andere voorzieningen worden gedeeld en er geen afspraken bestaan over zorgverlening aan elkaars patiënten, bijvoorbeeld waarneming bij afwezigheid, dan is er geen sprake van een samenwerkingsverband, dat onder de Wtza valt.

4. Als een echoscopist werkzaam is vanuit een BV dan rusten de verplichtingen van de Wtza op de BV en niet op de echoscopist. Dit geld ook voor een echoscopist die vanuit een eigen BV als opdrachtnemer werkt.

Vergunningplicht

5. Echoscopisten met 11 of meer medewerkers die zorg verlenen als echoscopist of anderszins hebben de plicht om een vergunning aan te vragen. Dit moeten zij doen voor 1 januari 2024. Zie: https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/vergunning-aanvragen

Toelichting

Als medewerkers zich uitsluitend met de administratie of organisatie bezig houden tellen zij niet mee. Vrijwilligers of stagiaires, die zorg verlenen worden ook niet meegerekend bij de bepaling van het aantal zorgverleners.

Medewerkers zijn zowel personen die in loondienst als opdrachtnemer, uitzendkracht of gedetacheerd werkzaam zijn als zorgverlener.

6. Maakt een echoscopist deel uit van een samenwerkingsverband van 11 of meer zorgverleners -dan wel samen met de medewerkers - 11 of meer zorgverleners, dan heeft dit samenwerkingsverband een vergunningplicht. Zie: https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/vergunning-aanvragen

7. Als een echoscopist een rechtspersoon heeft opgericht, dan heeft deze rechtspersoon een vergunningplicht als er inclusief de echoscopist zelf 11 of meer personen zorg verlenen.

Verplichting intern toezicht

8. Een echoscopist, samenwerkingsverband of rechtspersoon met 26 of meer medewerkers, heeft de plicht om een onafhankelijke toezichthouder aan te stellen. Aan deze verplichting moet voor 1 januari 2024 worden voldaan. Lees hier meer.

Jaarverantwoordingsplicht AWtza/WMG

9. Tegelijk met de Wtza is de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) in werking getreden. Deze wet gaat onder meer over de openbare jaarverantwoordingsplicht voor zorgaanbieders. Deze plicht is opgenomen  in de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG).  
De jaarverantwoordingsplicht geldt alleen voor zorg, die collectief verzekerd is (Zvw of Wlz) of betaald wordt uit  subsidie ten laste van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

NB De jaarverantwoordingsplicht is anders dan de verplichtingen uit de Wtza wel van toepassing op echoscopisten of centra, die uitsluitend echo's in het kader van prenatale screening verrichten. De tekst bij 10 tot en met 12 is dus ook belang voor deze groep. Deze plicht is dus nu opgeschort tot ten minste 2025.

10. Echoscopisten, die als zelfstandige werken én één of meer medewerkers hebben een jaar verantwoordingsplicht. De plicht geldt dus niet voor opdrachtnemers noch voor echoscopisten die als solist werken in een eigen praktijk.

11. Als een echoscopist werkzaam is vanuit een BV, dan heeft deze BV een jaarverantwoordingsplicht. Dit geldt ook voor echoscopisten die vanuit deze BV als opdrachtnemer werken.

12. Werk je als echoscopist in een maatschap of Vof dan hebben alleen laatstgenoemden een jaarverantwoordingsplicht.