Veelgestelde vragen

Algemeen

Een (para)medische HBO vooropleiding, voor meer informatie kan je de echo-opleidingen zelf benaderen. Ga voor een overzicht van de opleidingen naar "Echoscopie opleidingen".

Ga naar "Vacatures"

Als je het antwoord op je vraag hier niet tussen vindt, stel je vraag dan onder het kopje ‘contact’ en we zullen proberen je vraag binnen 3 werkdagen te beantwoorden. Ook kan je bellen met de BEN.

Lidmaatschap

Je mag naar de MIJN-omgeving gaan achter de inlog en daarbij het kopje 'gegevens' je gegevens weer actueel maken. Indien je je mailadres wil aanpassen, stuur dan ook een mail naar secretariaat@echoscopisten.nl met het juiste mailadres.

Je mag naar de MIJN-omgeving gaan achter de inlog en daarbij het kopje 'documenten' je diploma en je kwaliteitsovereenkomst met het regionaal centrum uploaden. De BEN krijgt een melding van uploads en verwerkt deze. Je ontvangt dan een bevestiging.

Er kunnen een paar redenen zijn;
-Klopt je mailadres nog dat je aan het begin van je lidmaatschap hebt opgegeven?
-Indien je lid bent is het zeer raadzaam om 'nieuwsbrief ontvangen' op 'ja' staat. Is dat zo? 
-Ook kan je het mailadres: secretariaat@echoscopisten.nl in jouw contactpersonen opslaan. Dan herkent jouw mailserver dit adres.
-Kijk ook in je SPAMbox

Nog steeds niets ontvangen, neem dan contact met ons op. 

Als het inloggen niet lukt dan kunt u na het incorrect invoeren van het wachtwoord in het volgende scherm bij "wachtwoord vergeten" een nieuw wachtwoord aanvragen.

 

Het lidmaatschap staat gelijk aan een kalenderjaar. Opzeggen kan vóór 1 december voor het komende lidmaatschapsjaar door een mail te sturen naar secretariaat@echoscopisten.nl. Wil je ons laten weten waarom je opzegt?

Als student ben je gedurende je hele studie gra​​​​tis lid. Meld je aan en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in je vak, maak kennis met toekomstige werkgevers en maak gebruik van de beroepsvereniging om je professioneel netwerk op te bouwen.​​​ We komen op voor jouw belangen in overleg met de overheid, FNV en andere beroepen.

Echokwaliteitsregister

Met het echokwaliteitsregister heeft de BEN als doel de kwaliteit en veiligheid van het echoscopische onderzoek bij zwangeren en/of patiënten in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en borgen. Het doet ook recht aan de expertise van echoscopisten: hiermee kunnen ze zich profileren en hun kwaliteit op diverse deelgebieden aantonen, ongeacht of zij werkzaam zijn in de 1e, 2e of 3e lijn.

Ja, de BEN hanteert meerdere deelregisters binnen het echokwaliteitsregister. Hiermee doen we recht aan de verschillende deelaspecten van het vak die echoscopisten in het werkveld, al dan niet gecombineerd, toepassen. Momenteel (publicatie mei 2022) kunnen echoscopisten zich laten registreren voor

Basis: termijn;

Basis: biometrie;

1e trimester SEO*

2e trimester SEO*
 

Naar verwachting zullen in de toekomst ook nog deelregisters voor gynaecologische echoscopie en doppler worden toegevoegd.

* LET OP: vermelding als echoscopist in de prenatale screening betreft uitsluitend een vermelding als dusdanig: de eigenlijke kwaliteitscontroles voor deze echoscopisten vinden plaats door de Regionale Centra, conform de voorschriften van het RIVM: https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals

Beschrijf je situatie, geef zelf aan hoe je de gestelde voorwaarde kunt ondervangen en mail het naar het BEN-secretariaat: secretariaat@echoscopisten.nl. Aan de hand van jouw specifieke situatie kan de BEN met je meedenken in een passende oplossing. 

Van harte gefeliciteerd! Uiteraard kun je je met je gloednieuwe diploma aanmelden voor registratie in het betreffende deelregister. In de komende 2 jaar heb je de mogelijkheid om voldoende BEN-accreditatiepunten te verzamelen zodat ook over 2 jaar jouw registratie verlengd kan worden en actueel blijft.

Ja, alle zorgverzekeraars stellen registratie in een echokwaliteitsregister als vereiste voor het vergoeden van medische echo’s. Voor 2022 geldt dat het echokwaliteitsregister van de BEN door alle zorgverzekeraars wordt erkend. Omdat wij registratie in het echokwaliteitsregister belangrijk vinden als bijdrage aan de borging van kwaliteit en veiligheid van zorg aan onze patiënten of cliënten, hanteren wij openbare vermelding in onze echokwaliteitsregisters. Hiervoor wordt uitdrukkelijk je toestemming gevraagd bij aanmelding voor registratie. Ook maakt de BEN voor registratie in het echokwaliteitsregister geen onderscheid in echoscopisten die werkzaam zijn in de 1e, 2e of 3e lijn; evenmin in het feit of de echoscopist ook nog een ander beroep uitoefent (zoals bijvoorbeeld verloskundige, verpleegkundige of arts).

Op basis van de werklast voor het BEN-secretariaat en eventuele beoordelaars, gelden de volgende tarieven voor (her-)registratie in de verschillende deelregisters van het echokwaliteitsregister. Registratie is geldig voor 2 jaar, bij elke herregistratie dienen dus ook weer de op dat moment geldende tarieven te worden voldaan. Onderstaande tarieven zijn geldig voor 2022-2023.

 

  • Basis: termijn: een bijdrage van €75,00 voor het beoordelen van het logboek. Deze bijdrage wordt aan het einde van het kwartaal waarin er beoordeeld is, automatisch geïncasseerd. Mocht onverhoopt een herkansing noodzakelijk zijn, hoef je deze bij 1 herkansing, niet opnieuw te betalen. Indien je in 1 keer ook een logboek aanlevert voor biometrie, blijft het bedrag €75,00 voor de 2-delige beoordeling.
  • Basis: biometrie: een bijdrage van €75,00 voor het beoordelen van het logboek. Deze bijdrage wordt aan het einde van het kwartaal waarin er beoordeeld is, automatisch geïncasseerd. Mocht onverhoopt een herkansing noodzakelijk zijn, hoef je deze bij 1 herkansing, niet opnieuw te betalen. Indien je in 1 keer ook een logboek aanlevert voor termijn, blijft het bedrag €75,00 voor de 2-delige beoordeling.
     
  • 1e trimester SEO: hiervoor hoef je niet bij te betalen gezien de werklast hoofdzakelijk bij de Regionale Centra ligt. Desgewenst kunnen 1e trimester SEO-echoscopisten zich ook zonder aanvullende kosten laten registreren in het deelregister ‘Basis: termijn’. Geef dit wel uitdrukkelijk aan bij je verzoek tot registratie.   
  • 2e trimester SEO: hiervoor hoef je niet bij te betalen gezien de werklast hoofdzakelijk bij de Regionale Centra ligt. Desgewenst kunnen 2e trimester SEO-echoscopisten zich ook zonder aanvullende kosten laten registreren in het deelregister ‘Basis: biometrie’. Geef dit wel uitdrukkelijk aan bij je verzoek tot registratie.   

Zie: Voorwaarden en procedure registratie echokwaliteitsregister onder de kopjes:

4. Beoordeling logboek
5. Herregistratie
6. Uitschrijving uit het echokwaliteitsregister
7. Inschrijving na uitschrijving echokwaliteitsregister

De BEN maakt geen onderscheid in gestelde kwaliteitscriteria voor registratie door echoscopisten: ongeacht of zij daarnaast bijvoorbeeld ook verpleegkundige, verloskundige, arts of gynaecoloog zijn EN ongeacht of zij werkzaam zijn in verschillende zorginstellingen (bijvoorbeeld een verloskundige praktijk, een 1e lijns echocentrum, een integrale zorgorganisatie, een ziekenhuis, etcetera).Wel is het zo dat zorgverzekeraars registratie in het echokwaliteitsregister hebben opgenomen als voorwaarde om contracten af te sluiten en echo-onderzoeken te vergoeden (publicatie mei 2022). De BEN pleit ervoor, ook bij zorgverzekeraars, om alle echo-onderzoeken in de verloskunde en/of gynaecologie op een landelijk uniforme manier te borgen voor wat betreft kwaliteit: ongeacht of de onderzoeken in 1e, 2e of 3e lijn worden verricht.


 

Bij het verrichten van een liggingsecho (ieder echo onderzoek in het 2e/3e trimester) wordt onafhankelijk van de indicatie minimaal gekeken naar o.a. ook de biometrie. (zie: www.nvog.nl/wp-content/uploads/2017/12/Foetale-echoscopie-2.0-13-11-2009.pdf).
Dat is de reden waarom de liggingsecho valt onder het basis echokwaliteitsregister biometrie.

Cliënten, AVG

Wetgeving
Een cliënte heeft op grond van de WGBO recht op een kopie van alle gegevens, die tot haar dossier behoren. Dus ook die van de echobeelden. De Europese privacywet, AVG kent haar dit recht ook toe.

De enige in deze wetten opgenomen uitzondering of beter gezegd beperking van dit recht op een kopie betreft de gevallen, waarin de privacy van een ander dan de cliënte zwaarder moet wegen dan dat het belang van de cliënte bij een kopie/ inzage. Oftewel de cliënte heeft geen recht op een kopie van gegevens, als door verstrekking hiervan de privacy van een derde wordt geschonden. Ik neem dat de privacy van derden niet aan de orde is bij echo’s.

De AVG bevat ook nog een bepaling over de termijn voor het voldoen aan een verzoek: één maand (NB. Je mag twee maanden extra de tijd nemen indien het gaat om veel verzoeken of complexe verzoeken. Als je van deze extra tijd gebruik maakt dan moet je de cliënte hierover ook binnen een maand na ontvangst van het verzoek informeren). Tevens bepaalt de AVG dat je geen kosten voor het verstrekken van een kopie in rekening mag brengen.

Geen specifieke regelgeving
Er bestaan geen richtlijnen of standpunten over het omgaan met verzoeken tot afgifte van verloskundige echobeelden.  Zo bevat het draaiboek van het RIVM Prenatale screening, die als professionele standaard geld voor betrokken zorgprofessionals, zoals de echoscopisten, geen specifieke regels over de naleving van het recht op een kopie van de echobeelden, gemaakt tijdens een eerste of twee trimester SEO. Evenmin hebben betrokken beroepsorganisaties, naast de BEN de KNOV en de NVOG, hierover een formeel standpunt ingenomen.

Belang zorgvuldig omgaan met echobeelden
Het risico bestaat dat aan een cliënte verstrekte echobeelden een eigen leven gaan leiden met alle gevolgen van dien voor de cliënte en de echoscopist.  Voor een juiste interpretatie is niet alleen expertise van een daartoe bekwaam echoscopist vereist, maar ook kennis van de context. Bovendien geldt de algemene regel bij vragen of onvrede van een cliënte over de verleende zorg dat de betrokken zorgverlener bereid is uitleg te geven.

Aanbeveling van de BEN
Allereerst is het advies om, ook als een cliënte daar niet om vraagt, enkele herkenbare plaatjes mee te geven of dit aan te bieden. Daarmee voorkom je verzoeken tot het afgeven van een kopie van medische beelden. Het is zorgvuldig als je bij het meegeven van de plaatjes opmerkt dat het niet gaat om de medische beelden.

Vraagt een cliënte om echobeelden uit het dossier, dan is het van belang te vragen naar de reden van dit verzoek. Niet omdat deze reden van belang is voor haar recht op een kopie, maar wel voor hoe je op dit verzoek reageert.

Gaat het enkel om het delen van de beelden met naasten, dan is het advies om (nog een paar) voor cliënte herkenbare plaatjes mee te geven. En daarbij uit te leggen dat het verstrekken van de gevraagde (medische) echobeelden geen waarde heeft, heeft omdat deze alleen met uitleg van medische experts te begrijpen zijn.

Is de reden van het verzoek dat er vragen zijn, onvrede bestaat of behoefte aan een second opinion, dan is de aanbeveling om cliënte uit te nodigen voor een gesprek om de beelden door te nemen en hierbij uitleg te geven.  Met de toelichting dat voor een goed begrip van de beelden uitleg van een expert vereist is. Als een cliënte na dit gesprek de behoefte heeft aan een beoordeling door een deskundige, dan kun je aanbieden de uitleg over de beelden en andere voor de beoordeling relevante informatie toe te sturen aan deze deskundige, uiteraard alleen met instemming van de cliënte.
In het geval de cliënte geen gesprek wil, is het advies om de beelden te verstrekken met zover mogelijk uitleg en schriftelijk te bevestigen dat een beoordeling moet plaatsvinden door een expert.

Vragen over de Wkkgz- klachten- en geschillenregeling voor echoscopisten bij niet medisch geïndiceerde echo’s (pretecho’s)

Nee. In dit geval is er geen sprake van het verlenen van zorg in de zin van de Wkkgz. Dus hoeft ook niet te worden voldaan aan de verplichting uit de Wkkgz tot hebben van een klachtenregeling, het aanbieden van een klachtenfunctionaris voor advies, ondersteuning en bemiddeling en aansluiting bij een erkende geschilleninstantie voor het behandelen van geschillen.

Er is één uitzondering: als u zich als echoscopist presenteert als beroepsbeoefenaar met een op grond van de Wet BIG beschermde titel, kan het verrichten van deze echo’s worden aangemerkt als zorg in de zin van de Wkkgz. Bijvoorbeeld als u op de website van het pretechocentrum vermeldt dat u de echo’s verricht als verloskundige arts of radiodiagnostisch laborant of als u zich als zorgverlener presenteert in de contacten met de cliënt.  Zie ook brochure van VWS: val ik onder de Wkkgz
 ( https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/12/23/val-ik-onder-de-wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg).  
 

In deze situatie is de Wkkgz van toepassing op de gehele praktijk/ het gehele centrum, omdat alle handelingen in de praktijk/ het centrum worden gezien als zorg in de zin van de Wkkgz. Dat betekent dat de klachtenregeling, inzet van een klachtenfunctionaris en de geschillenregeling ook van toepassing is op klachten over het handelen van de echoscopist, dat betrekking heeft op niet- medische echo’s.

Logboekbeoordelaars

Voor het nakijken van logboeken wordt een vaste vergoeding betaald door de BEN aan de logboekbeoordelaar. Het is mogelijk dat de logboekbeoordelaar hierover omzetbelasting verschuldigd is. Dit is echter heel sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie van de logboekbeoordelaar. We adviseren je dit na te vragen bij je belastingadviseur. 

Let op! De vergoeding die we betalen is een vast bedrag en is niet afhankelijk van de vraag of er al dan niet omzetbelasting over verschuldigd is.