Veelgestelde vragen

Accreditatie

volgt

info volgt

info volgt

info volgt

info volgt

Nee, je kunt alleen punten behalen voor geaccrediteerde bijscholingen of aan de hand van certificaten van deelname aan buitenlandse scholingen die geheel echoscopie gerichte scholing bevatten.

Als je hebt deelgenomen aan een (bij)scholing dan dient de trainer ervoor te zorgen dat de punten in jouw BEN profiel worden bijgeschreven. Houd te allen tijde zelf jouw punten in de gaten en mis je er een aantal, neem dan contact op met de opleider. Hij / zij is verantwoordelijk voor bijschrijving van de punten, i.s.m. de backoffice van de BEN. 

Algemeen

Een (para)medische HBO vooropleiding, voor meer informatie kan je de echo-opleidingen zelf benaderen. Ga voor een overzicht van de opleidingen naar "Echoscopie opleidingen".

Ga naar "Vacatures"

Als je het antwoord op je vraag hier niet tussen vindt, stel je vraag dan onder het kopje ‘contact’ en we zullen proberen je vraag binnen 3 werkdagen te beantwoorden. Ook kan je bellen met de BEN.

Wetgeving
Een cliënte heeft op grond van de WGBO recht op een kopie van alle gegevens, die tot haar dossier behoren. Dus ook die van de echobeelden. De Europese privacywet, AVG kent haar dit recht ook toe.

De enige in deze wetten opgenomen uitzondering of beter gezegd beperking van dit recht op een kopie betreft de gevallen, waarin de privacy van een ander dan de cliënte zwaarder moet wegen dan dat het belang van de cliënte bij een kopie/ inzage. Oftewel de cliënte heeft geen recht op een kopie van gegevens, als door verstrekking hiervan de privacy van een derde wordt geschonden. Ik neem dat de privacy van derden niet aan de orde is bij echo’s.

De AVG bevat ook nog een bepaling over de termijn voor het voldoen aan een verzoek: één maand (NB. Je mag twee maanden extra de tijd nemen indien het gaat om veel verzoeken of complexe verzoeken. Als je van deze extra tijd gebruik maakt dan moet je de cliënte hierover ook binnen een maand na ontvangst van het verzoek informeren). Tevens bepaalt de AVG dat je geen kosten voor het verstrekken van een kopie in rekening mag brengen.

Geen specifieke regelgeving
Er bestaan geen richtlijnen of standpunten over het omgaan met verzoeken tot afgifte van verloskundige echobeelden.  Zo bevat het draaiboek van het RIVM Prenatale screening, die als professionele standaard geld voor betrokken zorgprofessionals, zoals de echoscopisten, geen specifieke regels over de naleving van het recht op een kopie van de echobeelden, gemaakt tijdens een eerste of twee trimester SEO. Evenmin hebben betrokken beroepsorganisaties, naast de BEN de KNOV en de NVOG, hierover een formeel standpunt ingenomen.

Belang zorgvuldig omgaan met echobeelden
Het risico bestaat dat aan een cliënte verstrekte echobeelden een eigen leven gaan leiden met alle gevolgen van dien voor de cliënte en de echoscopist.  Voor een juiste interpretatie is niet alleen expertise van een daartoe bekwaam echoscopist vereist, maar ook kennis van de context. Bovendien geldt de algemene regel bij vragen of onvrede van een cliënte over de verleende zorg dat de betrokken zorgverlener bereid is uitleg te geven.

Aanbeveling van de BEN
Allereerst is het advies om, ook als een cliënte daar niet om vraagt, enkele herkenbare plaatjes mee te geven of dit aan te bieden. Daarmee voorkom je verzoeken tot het afgeven van een kopie van medische beelden. Het is zorgvuldig als je bij het meegeven van de plaatjes opmerkt dat het niet gaat om de medische beelden.

Vraagt een cliënte om echobeelden uit het dossier, dan is het van belang te vragen naar de reden van dit verzoek. Niet omdat deze reden van belang is voor haar recht op een kopie, maar wel voor hoe je op dit verzoek reageert.

Gaat het enkel om het delen van de beelden met naasten, dan is het advies om (nog een paar) voor cliënte herkenbare plaatjes mee te geven. En daarbij uit te leggen dat het verstrekken van de gevraagde (medische) echobeelden geen waarde heeft, heeft omdat deze alleen met uitleg van medische experts te begrijpen zijn.

Is de reden van het verzoek dat er vragen zijn, onvrede bestaat of behoefte aan een second opinion, dan is de aanbeveling om cliënte uit te nodigen voor een gesprek om de beelden door te nemen en hierbij uitleg te geven.  Met de toelichting dat voor een goed begrip van de beelden uitleg van een expert vereist is. Als een cliënte na dit gesprek de behoefte heeft aan een beoordeling door een deskundige, dan kun je aanbieden de uitleg over de beelden en andere voor de beoordeling relevante informatie toe te sturen aan deze deskundige, uiteraard alleen met instemming van de cliënte.
In het geval de cliënte geen gesprek wil, is het advies om de beelden te verstrekken met zover mogelijk uitleg en schriftelijk te bevestigen dat een beoordeling moet plaatsvinden door een expert.

ALV en BEN Symposium

De eerstkomende ALV is op 16 mei 2023. Informatie vind je hier.

De agenda staat in jou MIJN-omgeving.

Het volgende BEN symposium wordt gehouden op vrijdag 3 november 2023. Nadere informatie volgt later.

Echokwaliteitsregister en geregistreerde leden

Met het echokwaliteitsregister heeft de BEN als doel de kwaliteit en veiligheid van het echoscopische onderzoek bij zwangeren en/of patiënten in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en borgen. Het doet ook recht aan de expertise van echoscopisten: hiermee kunnen ze zich profileren en hun kwaliteit op diverse deelgebieden aantonen, ongeacht of zij werkzaam zijn in de 1e, 2e of 3e lijn.

Ja, de BEN hanteert meerdere deelregisters binnen het echokwaliteitsregister. Hiermee doen we recht aan de verschillende deelaspecten van het vak die echoscopisten in het werkveld, al dan niet gecombineerd, toepassen. Momenteel kunnen echoscopisten zich laten registreren voor

  • Basis: termijn;
  • Basis: biometrie;
  • 1e trimester SEO*
  • 2e trimester SEO*

Naar verwachting zullen in de toekomst ook nog deelregisters voor gynaecologische echoscopie worden toegevoegd.

* LET OP: vermelding als echoscopist in de prenatale screening betreft uitsluitend een vermelding als dusdanig: de eigenlijke kwaliteitscontroles voor deze echoscopisten vinden plaats door de Regionale Centra, conform de voorschriften van het RIVM: https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals

Beschrijf je situatie, geef zelf aan hoe je de gestelde voorwaarde kunt ondervangen en mail het naar het BEN-secretariaat: secretariaat@echoscopisten.nl. Aan de hand van jouw specifieke situatie kan de BEN met je meedenken in een passende oplossing. 

Van harte gefeliciteerd! Uiteraard kun je je met je gloednieuwe diploma aanmelden voor registratie in het betreffende register.  Bij het antwoord op vraag 3 kun je zien wat er nodig is om geregistreerd te blijven.

Ja, alle zorgverzekeraars stellen registratie in een echokwaliteitsregister als vereiste voor het vergoeden van medische echo’s. Het echokwaliteitsregister van de BEN wordt door alle zorgverzekeraars erkend. Omdat wij registratie in het echokwaliteitsregister belangrijk vinden als bijdrage aan de borging van kwaliteit en veiligheid van zorg aan onze patiënten of cliënten, hanteren wij openbare vermelding in onze echokwaliteitsregisters. Hiervoor wordt uitdrukkelijk je toestemming gevraagd bij aanmelding voor registratie. Ook maakt de BEN voor registratie in het echokwaliteitsregister geen onderscheid in echoscopisten die werkzaam zijn in de 1e, 2e of 3e lijn; evenmin in het feit of de echoscopist ook nog een ander beroep uitoefent (zoals bijvoorbeeld verloskundige, verpleegkundige of arts).

  • Basis termijn en basis biometrie: In Artikel 16 van de slotbepalingen van het Reglement Echokwaliteitsregister vind je alle tarieven voor de registratie van basis termijn en basis biometrie: https://www.echoscopisten.nl/download/6601
  • 1e trimester SEO: hiervoor hoef je de BEN niet te betalen, omdat de werklast hoofdzakelijk bij de Regionale Centra ligt. Desgewenst kunnen 1e trimester SEO-echoscopisten zich ook zonder aanvullende kosten laten registreren in het deelregister ‘Basis: termijn’. Geef dit wel uitdrukkelijk aan bij je verzoek tot registratie.   
  • 2e trimester SEO: hiervoor hoef je de BEN niet te betalen,  omdat de werklast hoofdzakelijk bij de Regionale Centra ligt. Desgewenst kunnen 2e trimester SEO-echoscopisten zich ook zonder aanvullende kosten laten registreren in het deelregister ‘Basis: biometrie’. Geef dit wel uitdrukkelijk aan bij je verzoek tot registratie.   

Zie: https://www.echoscopisten.nl/download/6603onder de kopjes:

5. Als onverhoopt een herkansing nodig is
6. Als onverhoopt ook je herkansingslogboek als onvoldoende is beoordeeld

De BEN maakt geen onderscheid in gestelde kwaliteitscriteria voor registratie door echoscopisten: ongeacht of zij daarnaast bijvoorbeeld ook verpleegkundige, verloskundige, arts of gynaecoloog zijn EN ongeacht of zij werkzaam zijn in verschillende zorginstellingen (bijvoorbeeld een verloskundige praktijk, een 1e lijns echocentrum, een integrale zorgorganisatie, een ziekenhuis, etcetera).Wel is het zo dat zorgverzekeraars registratie in het echokwaliteitsregister hebben opgenomen als voorwaarde om contracten af te sluiten en echo-onderzoeken te vergoeden. De BEN pleit ervoor, ook bij zorgverzekeraars, om alle echo-onderzoeken in de verloskunde en/of gynaecologie op een landelijk uniforme manier te borgen voor wat betreft kwaliteit: ongeacht of de onderzoeken in 1e, 2e of 3e lijn worden verricht.


 

Bij het verrichten van een liggingsecho (ieder echo onderzoek in het 2e/3e trimester) wordt onafhankelijk van de indicatie minimaal gekeken naar o.a. ook de biometrie. (zie: https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/09/protocol-Foetale-Biometrie-2.0-versie-aug-2018.pdf
Dat is de reden waarom de liggingsecho valt onder het basis echokwaliteitsregister biometrie.

Ja, er worden eisen gesteld aan de apparatuur.

Zie https://www.echoscopisten.nl/download/6613

Zie ook artikel 17 en eis 5 van bijlage 1 van Reglement Echokwaliteitsregister: https://www.echoscopisten.nl/download/6601

Klachten of bezwaren

UNDER CONSTRUCTION. LINKS VOLGEN

In het KlACHTEN- EN BEZWAARREGLEMENT staat de klachtenprocedure uitgelegd. Je kunt een klacht indienen door het invullen van het klachtenformulier. 

 

Als je ergens niet tevreden over bent, kun je eerst een klacht indienen. In het Klachten- en bezwaarreglement (link volgt) staat de klachtenprocedure uitgelegd. Je kunt een klacht indienen door het invullen van het Klachten- en bezwaarformulier op deze website. Link volgt.

Als je niet tevreden bent met het "resultaat" van je klacht of als je het niet eens bent met een onvoldoende beoordeling van de second opinion van je herkansingslogboek, kun je de Bezwaarcommissie vragen om een oordeel te geven. Je vraagt een bezwaar aan door het invullen van het Klachten- en bezwaarformulier op deze website.

Het Bestuur is geen logboekbeoordelaar en kan daarom niets zeggen over de kwaliteit van het ingediende logboek. Twee leden van de Bezwaarcommissie hebben veel ervaring met logboekbeoordeling.

Na afkeuring van het eerste logboek krijg je het afgekeurde logboek retour met de opmerkingen van de beoordelaar. Je krijgt een herkansing om het logboek opnieuw met doorgevoerde verbeteringen aan te leveren. Dezelfde beoordelaar beoordeelt nogmaals jouw logboek. Een second opinion kan je pas aanvragen na een onvoldoende beoordeling van de herkansing. 

De BEN en de KNOV hebben samen afgesproken dat de kosten voor registratie zo laag mogelijk gehouden worden; dat wil zeggen precies kostendekkend.  In het bedrag dat je voor registratie betaal,t zitten o.a. de kosten voor de beoordeling van het eerste logboek. Als er daarna nog een logboekbeoordelaar naar het logboek moet kijken kan dit niet meer betaald worden uit de reguliere registratievergoeding.

De BEN en de KNOV hebben samen afgesproken dat de kosten voor registratie zo laag mogelijk gehouden worden; dat wil zeggen precies kostendekkend. De kosten van een behandeling van een bezwaar (vacatiegeld leden commissie, administratiekosten, juridisch advies, bij hoorzitting kosten zaalhuur) kunnen niet betaald worden uit de reguliere registratievergoeding.

Lidmaatschap of geregistreerd lid

Je mag naar de MIJN-omgeving gaan achter de inlog en daarbij het kopje 'gegevens' je gegevens weer actueel maken. Indien je je mailadres wil aanpassen, stuur dan ook een mail naar secretariaat@echoscopisten.nl met het juiste mailadres.

Als het inloggen niet lukt dan kunt u na het incorrect invoeren van het wachtwoord in het volgende scherm bij "wachtwoord vergeten" een nieuw wachtwoord aanvragen.

 

Je mag naar de MIJN-omgeving gaan achter de inlog en daarbij het kopje 'documenten' je diploma en je kwaliteitsovereenkomst met het regionaal centrum uploaden. De BEN krijgt een melding van uploads en verwerkt deze. Je ontvangt dan een bevestiging.

Er kunnen een paar redenen zijn;
-Klopt je mailadres nog dat je aan het begin van je lidmaatschap hebt opgegeven?
-Indien je lid bent is het zeer raadzaam om 'nieuwsbrief ontvangen' op 'ja' staat. Is dat zo? 
-Ook kan je het mailadres: secretariaat@echoscopisten.nl in jouw contactpersonen opslaan. Dan herkent jouw mailserver dit adres.
-Kijk ook in je SPAMbox

Nog steeds niets ontvangen, neem dan contact met ons op. 

Het lidmaatschap staat gelijk aan een kalenderjaar. De BEN heeft een opzegtermijn van 2 maanden. Opzeggen kan vóór 1 november* voor het komende lidmaatschapsjaar en dient altijd schriftelijk te worden gedaan. Dit kan door een mail te sturen naar secretariaat@echoscopisten.nl. 

* De BEN maakt voor het nieuwe jaar een begroting op basis van het aantal leden dat in het nieuwe jaar lid blijft. Om die reden kan men alleen opzeggen voor het nieuwe jaar. 

Als student ben je gedurende je hele studie gra​​​​tis lid. Meld je aan en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in je vak, maak kennis met toekomstige werkgevers en maak gebruik van de beroepsvereniging om je professioneel netwerk op te bouwen.​​​ We komen op voor jouw belangen in overleg met de overheid, FNV en andere beroepen.

Tot 1 januari 2023 waren de jaarlijkse kosten voor contributie en registratie in het kwaliteitsregister gelijk. Het eerste verschil tussen die twee is ontstaan doordat de belastingdienst het kwaliteitsregister ziet als een dienst en daarover moet 21% BTW geheven worden, dat was echter al zo. Het tweede verschil is ontstaan doordat de BEN zowel de kosten voor contributie als registratie in het kwaliteitsregister omhoog wilden brengen. Echter de ALV beslist over de contributie voor de leden op 29 augustus 2023 voor het jaar 2024. Voor de kosten van registratie in het kwaliteitsregister hoeft de BEN geen akkoord van de leden te hebben, omdat het hier om een groep gaat die geen lid zijn. Onlangs is na goedkeuring van de KNOV het bedrag voor registratie in het kwaliteitsregister omhoog gegaan met 50 euro en daarop komt nog 21% BTW. 

De ALV zal op 29 augustus stemmen over de contributieverhoging, deze zal dan pas in 2024 ingevoerd worden. Daarnaast wacht de BEN nog op antwoord van de belastingdienst of er over de contributie van de BEN voortaan ook BTW moet worden geheven. 

De BEN werkte voorheen met automatische incasso. Dit was erg tijdrovend en het duurde lang voordat de laatste leden hadden betaald. Om die reden laten we de leden nu vooraf 'producten inkopen'. Ieder lid is vrij om te kopen wat hij/zij wil en daarom wil de BEN duidelijk zijn over de consequenties van de keuze die gemaakt wordt. Betaal je bijv. je contributie niet op tijd, dan is dat niet erg, maar betekent het wel dat je uitgeschreven wordt. Zo hebben de leden meer regie over hun eigen keuze en wordt er niet zo maar geld afgeschreven.

Logboekbeoordelaars

Info volgt

Voor het nakijken van logboeken wordt een vaste vergoeding betaald door de BEN aan de logboekbeoordelaar. Het is mogelijk dat de logboekbeoordelaar hierover omzetbelasting verschuldigd is. Dit is echter heel sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie van de logboekbeoordelaar. We adviseren je dit na te vragen bij je belastingadviseur. 

Let op! De vergoeding die we betalen is een vast bedrag en is niet afhankelijk van de vraag of er al dan niet omzetbelasting over verschuldigd is.

Opleidingen

Basisdiploma of -certificaat behaald bij:

- Academie Verloskunde Maastricht

- Fontys

- Hanzehogeschool

- InHolland Haarlem

- UMC/WKZ

 

Tarieven BEN

a. Lidmaatschap bij de BEN  €200,00 (BTW vrij)

b. Registratie in kwaliteitsregister €250,00 (excl. BTW)

c. Logboek €70,00 (excl. BTW) per logboek. Herkansingslogboek €50,00 (excl. BTW) per logboek. Second Opinion €70,00 (excl. BTW) per logboek.

d. Accreditatie-aanvraag €120,00 (excl. BTW)

e. Vacature plaatsen €200,00 (excl. BTW)

f. Sponsoren €750,00 (excl. BTW)

h. BEN in bedrijf €200,00 (excl. BTW)

i. Bezwaarcommissie behandelingskosten €400,00 (excl. BTW) plus €100,00 (excl. BTW) administratiekosten

Vergoeding / Vektis

Ja dat kan je opvragen. De BEN werkt eraan om dat te automatiseren.

Zorg dat je ingeschreven staat in het kwaliteitsregister bij de BEN. Dat doe je door je diploma te uploaden voor het kwaliteitsregister waarvoor je ingeschreven wilt staan. Voor ETSEO en TTSEO moet je ook nog een kwaliteitsovereenkomst uploaden. 

Na verwerking door de ledenadministratie wordt er automatisch een bericht naar Vektis gestuurd. Daarvan krijg je automatisch bericht. Soms gaat dat niet goed. Je kunt dan een bewijs van inschrijving mailen naar info@agbcode.nl

Verzekeringen en pensioen

De BEN ontvangt regelmatig vragen van leden over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  

 

De meeste vragen gaan over de verzekeringsdekking van de verzekering en de positie van de echoscopist bij opzegging van de verzekering door de verzekeraar. De antwoorden op de meest gestelde vragen kun je hieronder lezen. 

Informatie over de aansprakelijkheidsverzekering is van belang voor echoscopisten die een echocentrum of verloskundigenpraktijk houden of als opdrachtnemer (ZZP’er) werken bijvoorbeeld in een echocentrum of verloskundigenpraktijk. Echoscopisten die in loondienst werkzaam zijn hoeven niet zelf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Hun werkgever moet zorgdragen voor een aansprakelijkheidsverzekering, die dekking biedt voor claims in verband met fouten van werknemers.

1)      Wanneer mag een beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de verzekering opzeggen?

Algemene regel: opzegging tegen einde looptijd met opzegtermijn van twee maanden.

De hoofdregel is dat de verzekeraar de verzekering mag opzeggen tegen het einde van de looptijd van de verzekering. Dat mag de verzekeraar doen, zonder opgaaf van reden. De verzekeraar moet wel een opzegtermijn van twee maanden in acht nemen. Stel de verzekering is voor een jaar afgesloten en eindigt op 1 september, waarbij automatische verlenging van de verzekering plaatsvindt, tenzij de verzekeraar of jij de verzekering opzegt. De verzekeraar kan dan uiterlijk op 30 juni de verzekering opzeggen.

Opzegging tijdens de looptijd is alleen mogelijk indien

a) de mogelijkheid om de verzekering tussentijds op te zeggen expliciet in verzekeringsvoorwaarden is opgenomen. Volgens de wet mag de verzekeraar dan alleen tussentijds opzeggen wegens de in de verzekeringsvoorwaarden genoemde redenen, als: deze van dien aard zijn dat gebondenheid aan de overeenkomst niet meer van de verzekeraar kan worden gevergd. Zo kan in de voorwaarden staan dat de verzekeraar tussentijds kan opzeggen, als de verzekerde veel schades claimt, of als de soort schade of de oorzaak van de schade opvalt. De wet verplicht bij opzegging niet alleen de in de verzekeringsvoorwaarden genoemde reden voor de opzegging  te vermelden, maar ook aan te geven waarom deze de opzegging rechtvaardigt. Ook bij een tussentijdse opzegging moet de verzekeraar altijd een opzegtermijn van twee maanden in acht nemen, tenzij er bij verzekerde sprake is van opzet om de verzekeraar te misleiden.

b) de verzekerde tekortschiet in zijn verplichtingen, al dan niet opzettelijk, mag de verzekeraar in bepaalde gevallen direct de verzekering opzeggen. Het gaat hierbij om het niet nakomen van de mededelingsplicht (mits de verzekeraar met ware kennis van zaken de verzekering niet zou hebben afgesloten), opzettelijke misleiding door de verzekerde of het niet tijdig betalen van de premie na een eerste aanmaning. Deze situaties staan in de wet, maar zijn ook altijd uitgewerkt in de verzekeringsvoorwaarden.

2.      Biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering na opzegging door de verzekeraar of verzekerd dekking voor claims? 

Volgens de gebruikelijke voorwaarden van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bestaat er geen dekking voor claims, ingediend na de einddatum van de verzekering. Dit geldt ook als de claims betrekking hebben op handelen/nalaten van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering, dus de periode van de begindatum tot  de einddatum van de verzekering.

In twee gevallen is dekking voor deze nakomende claims, ook wel genoemd uitloopdekking, wel verzekerd:

a.    als de echoscopist deze uitloopdekking apart had meeverzekerd.

b.    als de verzekeringsvoorwaarden bepalen dat er bij opzegging van de verzekering vanwege een definitieve praktijkbeëindiging uitloopdekking bestaat. Bij deze definitieve praktijkbeëindiging gaat het meestal alleen om beëindiging wegens pensionering of overlijden van de verzekerde. De verzekeringsvoorwaarden bevatten voor deze uitloopdekking overigens meestal aanvullende voorwaarden en beperkingen. Zo moet een verzekerde een bepaald aantal jaren aaneengesloten verzekerd zijn geweest bij de verzekeringsmaatschappij. En geldt er een maximum ten aanzien van het uit te keren bedrag. Het advies is na te gaan of je het uitlooprisico meeverzekerd hebt. Dit moet vermeld zijn op het polisblad.

Is het verzekeren van het uitlooprisico niet meer mogelijk of is dit niet wenselijk, bijvoorbeeld vanwege de hoogte van de premie, dan kun je bij de nieuwe verzekeraar de dekking voor claims over jouw handelen tijdens de looptijd van de oude verzekering (ook wel genoemd inloopdekking) meeverzekeren.

3.     Waar kun je terecht met een klacht over jouw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar?

Als je het niet eens bent met een beslissing van de verzekeraar of als je niet tevreden bent over de afwikkeling van een claim of de opstelling van de verzekeraar in een claimtraject kun je een klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Kifid ( www.kifid.nl). Het advies is de klacht eerst altijd te bespreken met de verzekeraar en als dit niet leidt tot een oplossing de interne klachtenprocedure bij de verzekeraar doorlopen.  Ook kun je het geschil altijd voorleggen aan de bevoegde rechtbank.

Wkkgz: klachtenfunctionaris en geschillenregeling voor echoscopisten

Info volgt

In deze situatie is de Wkkgz van toepassing op de gehele praktijk/ het gehele centrum, omdat alle handelingen in de praktijk/ het centrum worden gezien als zorg in de zin van de Wkkgz. Dat betekent dat de klachtenregeling, inzet van een klachtenfunctionaris en de geschillenregeling ook van toepassing is op klachten over het handelen van de echoscopist, dat betrekking heeft op niet- medische echo’s.

Nee. In dit geval is er geen sprake van het verlenen van zorg in de zin van de Wkkgz. Dus hoeft ook niet te worden voldaan aan de verplichting uit de Wkkgz tot hebben van een klachtenregeling, het aanbieden van een klachtenfunctionaris voor advies, ondersteuning en bemiddeling en aansluiting bij een erkende geschilleninstantie voor het behandelen van geschillen.

Er is één uitzondering: als u zich als echoscopist presenteert als beroepsbeoefenaar met een op grond van de Wet BIG beschermde titel, kan het verrichten van deze echo’s worden aangemerkt als zorg in de zin van de Wkkgz. Bijvoorbeeld als u op de website van het pretechocentrum vermeldt dat u de echo’s verricht als verloskundige arts of radiodiagnostisch laborant of als u zich als zorgverlener presenteert in de contacten met de cliënt.  Zie ook brochure van VWS: val ik onder de Wkkgz
 ( https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/12/23/val-ik-onder-de-wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg).  
 

ZZP-er of werknemer

info volgt

Ben je echoscopist en werk je als zelfstandig ondernemer, dan dien je ingeschreven te staan in het kwaliteitsregister van de BEN om zo je declaraties te kunnen indienen bij de zorgverzekeraar. 

Je krijgt een keer in de twee jaar een kwaliteitstoets waarmee je aantoont dat je goede kwaliteit levert. Hiervoor word je door de BEN opgeroepen om een logboek aan te leveren voor ieder kwaliteitsregister waar je ingeschreven staat. Tevens dien je 8 of 16 accreditatiepunten te halen. Deze vind je in je MIJN omgeving onder cyclus. 

Als zelfstandig echoscopist ben je verplicht om je aan te sluiten bij een klachtenregeling volgens de Wkkgz. Via de BEN kan je je aansluiten bij de klachtenregeling die wij aan onze leden bieden. Momenteel biedt de BEN geen geschillenregeling, dit moet je zelf elders regelen.