Privacyverklaring

 

Privacyverklaring BEN (01-06-2022)

Deze Privacyverklaring beschrijft onder meer welke persoonsgegevens de BEN verwerkt, voor welke doeleinden de BEN deze persoonsgegevens verwerkt, welke grondslagen voor de verwerking bestaan en hoe u over de verwerking van persoonsgegevens contact kunt opnemen met de BEN. Indien u persoonsgegevens aan de BEN verstrekt ontvangt u daaraan voorafgaand of (bijna) tegelijkertijd deze Privacyverklaring of heeft u deze tijdig kunnen inzien)

De BEN respecteert en beschermt privacy. Zij spant zich in om ervoor zorg te dragen dat alle persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en alleen zullen worden gebruikt in overeenstemming met de wet. Voor alle vragen over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland
Postbus 3, 6670 AA ZETTEN
Tel: 06 5885 2430
E-mail: secretariaat@echoscopisten.nl

Persoonsgegevens en grondslag voor verwerking van uw gegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Voorbeelden zijn naam en adres, een telefoonnummer maar ook een emailadres en een geboortedatum. Alles wat met persoonsgegevens kan gebeuren wordt een verwerking genoemd. Zoals het simpel opslaan van gegevens is al een verwerking maar ook het onderhouden van een ledenadministratie, het maken van, het aanpassen van adresgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen door ons  worden verwerkt op grond van:

 • de door u gegeven toestemming;

 • het voorbereiden en uitvoeren van een overeenkomst tot het leveren van diensten aan ons opgelegde wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang, waaronder begrepen een efficiënte bedrijfsvoering en effectieve communicatie.

Toelichting 

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming altijd intrekken. Daarnaast kan het verwerken van uw persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u, waaronder de lidmaatschapsovereenkomst. In deze gevallen kunnen wij onze diensten alleen leveren wanneer u de benodigde persoonsgegevens aan ons verstrekt. Wij kunnen wettelijk of contractueel verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving. Verder kunnen we persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, zoals het versturen van mailingen, nieuwsbrieven, het (doen) uitvoeren van onderzoek, het doen of laten doen van prognoses, een verslag van bijeenkomsten, met foto's leden.

1. Van wie de BEN persoonsgegevens verwerkt
De BEN verwerkt persoonsgegevens van:

 • (aspirant) leden van de BEN
 • persoonsgegevens van echocentra partners van de BEN
 • persoonsgegevens van Sponsoren van de BEN
 • diegenen die met de BEN communiceren
 • deelnemers aan bijeenkomsten/scholing/activiteiten/trainingen van de BEN
 • abonnees op nieuwsbrieven/bulletins van de BEN
 • medewerkers van de BEN
 • deelnemers aan het (her-)registratieproces van de BEN
 • persoonsgegevens van partijen met wie de BEN samenwerkt
 • persoonsgegevens van leveranciers van (diensten en goederen aan) de BEN
 • bezoekers van de website

 

2. Persoonsgegevens
De BEN verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, telefoonnummer en emailadres
 • geboortedatum en geboortejaar
 • beroep en functie
 • beroepsregistratie (BIG en/of AGB-code)
 • betalingsgegevens

 

3. Doeleinden gegevensverwerking bij persoonsregistratie van leden door de BEN

 1. Het hoofddoel van de persoonsregistratie van de leden van de BEN is om de dienstverlening aan en de belangenbehartiging van de leden te kunnen uitoefenen met behulp van het samenstellen en onderhouden van bestanden van leden van de vereniging.
 2. Het hoofddoel van de persoonsregistratie van het Echokwaliteitsregister is om echoscopisten, die voldoen aan de eisen van deze registers, te registreren en deze registratie aan derden kenbaar te maken.
 3. Het hoofddoel van de registratie van opleidingsgegevens is de echoscopist bij te scholen via onder andere nascholing, cursussen, trainingen, e-learning.
 4. Het hoofddoel van de registratie van het secretariaat van de BEN is vragen van leden te beantwoorden
 5. Nevendoelstellingen van de persoonsregistratie van de leden van de BEN zijn:
  1. het financieel afhandelen van de contributie- en afdrachtenverplichting van de leden;
   3.2 het toezenden van verenigingsinformatie aan de leden;
   3.3 het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;
   3.4 uitwisselen van persoonsgegevens;
   3.5 verstrekken van persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden.
   3.6 het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening door de BEN
   3.7 het nakomen van onze wettelijke verplichtingen

 

4. Doeleinden van gegevensverwerking van niet-leden door BEN

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de doeleinden:

 • het uitvoeren van onze dienstverlening (registratie);
 • het nakomen van contractuele afspraken
 • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen;

 

5. Uitwisselen persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verstrekt tenzij:

 • deze doorgifte noodzakelijk is in het kader van de verlening van onze diensten;
 • deze doorgifte geschiedt aan een verwerker, met welke verwerker wij een overeenkomst hebben gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ter bescherming van deze persoonsgegevens;
 • wij op grond van een wettelijke bepaling gehouden zijn persoonsgegevens door te geven
 • het nodig is voor het uitvoeren van onderzoeken of het doen van prognoses;

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens van BEN zijn: financiële dienstverleners, betalingsdienstverleners, educatieve dienstverleners, ICT dienstverleners, administratie dienstverleners, drukwerk dienstverleners, onderzoeksinstellingen en websitebeheerders.

Daarnaast zijn in het kader van het echokwaliteitsregister van de leden enkele derden die persoonsgegevens van de leden ontvangen van de BEN. Het gaat om de volgende derden:

 • De BEN heeft een API(digitale koppeling) afgesloten met Vektis. Vektis kan hierdoor de juiste erkenningen zichtbaar maken voor de leden waar vervolgens verzekeraars hun informatie ophalen.

 

6. Bewaartermijnen

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring opgenomen doeleinden.
 • De persoonsgegevens van de leden worden bewaard gedurende het lidmaatschap van de BEN. Na het beëindigen van het lidmaatschap worden de gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk.
 • Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht, dan hanteren wij de bewaartermijn die in die wet is bepaald.
 • Op onze back-upsystemen verwijderen we de persoonsgegevens na zes maanden.

 

7. Geheimhouding
De BEN neemt geheimhouding in acht ten aanzien van alle persoonsgegevens waarover de BEN de beschikking krijgt en handelt daarbij

overeenkomstig de (Uitvoeringswet) Algemene verordening gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

 

8. Rechten van betrokkenen

Graag wijzen we op uw rechten bij onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op inzage
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Op verzoek zullen we u een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die we van u verwerken, op welke grondslag wij verwerken, de bewaartermijnen, de organisatorische en technische maatregelen die wij hebben genomen en of we uw informatie aan derden verstrekken.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om ons te verzoeken om uw onjuiste of incomplete persoonsgegevens te rectificeren. Indien nodig zullen wij uw persoonsgegevens rectificeren en ze compleet maken. Een BEN-lid kan dit ook zelf wijzigen

Recht op gegevenswisseling
U heeft het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. Wij zijn slechts in een van de volgende situaties verplicht om uw verzoek uit te voeren:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doelen waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en verwerkt;
 • u trekt uw toestemming in en wij hebben geen andere rechtsgrond om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • u maakt bezwaar tegen het verwerken en wij hebben geen gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • uw persoonsgegevens zijn door ons onrechtmatig verwerkt;
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een op ons rustende wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op beperking
U heeft het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in een van de volgende situaties:

 • u betwist de juistheid van uw persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan beperking van de verwerking;
 • wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel van onze verwerking maar u heeft uw persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • u heeft bezwaar gemaakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens en we zijn aan het overwegen of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan uw gerechtvaardigde gronden.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in een van de volgende situaties:

 • de verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen;
 • wij gebruiken uw persoonsgegevens voor direct marketing;
 • wij gebruiken uw persoonsgegevens voor statistische of wetenschappelijke/historische doeleinden.

Wij kunnen uw verzoek afwijzen indien wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, of wanneer de verwerking plaatsvindt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen. Op verzoek kunnen wij de persoonsgegevens voor u overdragen, als dit technisch mogelijk is. Het recht op 5 dataportabiliteit kan alleen worden uitgevoerd wanneer aan de volgende twee gronden is voldaan:

 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op het uitvoeren van een overeenkomst; en
 • de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde procedés
   

U kunt bij ons een verzoek indienen ter uitoefening van een of meerdere van bovenstaande rechten. Graag ontvangen wij bij dit verzoek uw contactgegevens, zodat wij contact met u kunnen opnemen naar aanleiding van uw verzoek. Wij behouden het recht voor om u te vragen zich te identificeren. In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat een redelijke vergoeding wordt gevraagd voor het uitvoeren van het verzoek.

U kunt uw verzoek per brief of per e-mail aan ons versturen op het in deze privacyverklaring aangegeven adres of e-mailadres. Wees in uw verzoek zo duidelijk en precies als mogelijk. Vermeld in ieder geval welk recht u wilt uitoefenen en op welke gronden.

Binnen één maand zullen wij u informeren over het vervolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. Indien het niet mogelijk is om binnen één maand aan uw verzoek te voldoen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Indien blijkt dat wij geen gevolg aan uw verzoek kunnen geven zullen wij de afwijzing aan u motiveren.

8. Klacht

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat uw privacy rechten geschonden worden. Wij stellen het echter op prijs als u de reden van de klacht eerst aan ons voorlegt, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

9. Sociale media

Op de website van BEN wordt door middel van sociale mediaknoppen verwezen naar Facebook en LinkedIn. Deze knoppen kunt u gebruiken voor

informatie over ons of om ons te promoten of informatie over ons te delen op deze sociale media. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het

verwerken van uw persoonsgegevens en het privacy beleid Facebook en LinkedIn, aangezien zij bepalen hoe deze sociale mediaknoppen

functioneren. Door een sociale mediaknop te gebruiken wordt er door deze partijen een “social media cookie” geplaatst, zodat zij u herkennen

wanneer u iets wilt delen. Het privacy beleid van deze sociale media aanbieders verandert regelmatig. U kunt het privacy beleid van Facebook,

LinkedIn en Twitter lezen op hun websites.

 

10. Cookies
De website van de BEN maakt alleen gebruik van functionele cookies. Voor het (strikt) noodzakelijke gebruik van die cookies is geen toestemming

nodig.

 

11. Beveiliging van persoonsgegevens
De BEN treft steeds adequate organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

 

12. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring aan te vullen of te wijzigen. Aanvullingen en wijzigingen van deze verklaring worden aangebracht door het bestuur van de BEN. De meest recente versie van onze privacyverklaring staat op onze website.

Onze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2022.