Wat is de algemene ledenvergadering?

 

De algemene ledenvergadering staat in het burgerlijk wetboek. Het is de vergadering waarop de leden het beleid van de vereniging bepalen. De vergadering kan fysiek of online plaatsvinden. Geen vereniging zonder algemene ledenvergadering.

De leden van een vereniging bepalen voor de vereniging het beleid en activiteiten voor de komende periode, daarmee is de ALV het hoogste orgaan van de vereniging. De leden hebben in principe alle bevoegdheden die niet door de wet zijn bepaald, of zijn opgedragen aan het bestuur of commissies. Dit laatste moet dan wel in de statuten zijn beschreven. Omdat het ondoenlijk is leden dagelijks te raadplegen over allerlei dagelijkse zaken of uitgaven, wordt een bestuur samengesteld. Dit gebeurt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).

De Algemene Ledenvergadering is een wettelijk verplicht orgaan van iedere vereniging.

De ALV heeft het laatste woord over de inhoud van de statuten. Alleen de ALV kan besluiten van de vereniging ontbinden. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft eigen taken en verantwoordelijkheden. De ALV mag dus niet besturen. Wel kan de ALV, wanneer zij het niet eens is met het gevoerde beleid, aan de bestuurders ontslag verlenen. Doorgaans is er een vaste rolverdeling tijdens de ALV. Zo zal de voorzitter meestal de vergadering leiden. De penningmeester zal de jaarrekening toelichten. De kascommissie doet verslag van zijn bevindingen. De voorzitter is de persoon die het bestuur vertegenwoordigd en het woord voert namens het bestuur. Alleen tijdens specifieke punten neemt een van de andere bestuursleden het woord over.

Bevoegdheden Algemene Ledenvergadering

 

Tot de bevoegdheid van de ALV behoren in principe de volgende zaken:

 

- Wijziging van de statuten;

- Benoemen en afzetten van bestuurders;

- Benoemen en afzetten van commissarissen en – indien van toepassing – hun bezoldiging;

- Dechargeren van bestuurders;

- Goedkeuring van de begroting en de jaarrekening;

- Het uitsluiten van een lid.

 

In de statuten kan worden vastgesteld dat bepaalde taken en bevoegdheden door de ALV worden uitbesteed aan andere commissies. Als volgens de statuten commissies in het leven geroepen kunnen worden, wordt de macht van de ALV enigszins beperkt. Zo kan het zijn dat er een geschillencommissie wordt ingesteld of een commissie voor beroep bij ontzetting uit het lidmaatschap.

De ALV als vergadering bijeenroepen

De Algemene Ledenvergadering moet minimaal één keer per jaar worden gehouden. Tussentijds kan het bestuur besluiten een extra vergadering of meerdere vergaderingen te houden. Het bestuur roept de leden bijeen. De oproeping gebeurt schriftelijk. Als de ALV het heeft goedgekeurd, kan dit ook per e-mail. In de uitnodiging moet vermeld staan: wanneer, waar en op welke tijd de vergadering plaatsvindt. En toegevoegd moeten worden:

- Agenda van de vergadering;

- Jaarrekening;

- Jaarverslag;

- Begroting komende jaar.

 

Tijdens de jaarlijkse ALV komen de volgende zaken (minimaal) aan de orde:

- Verkiezing en (her)benoeming bestuur;

- Wijziging of samenstellen van commissies (onder meer kascommissie voor het komende jaar);

- Het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en het te voeren beleid in het komende jaar;

- Algemeen jaarverslag (wat heeft de vereniging het afgelopen jaar gedaan) en financieel verslag (inclusief een jaarrekening, waarin de inkomsten 

  en uitgaven staan);

- Het verslag van de kascommissie van het afgelopen jaar;

- Definitieve begroting voor het lopende jaar en voorlopige begroting voor het komende jaar;

- Het behandelen van moties ((groepen) leden kunnen een verzoek indienen aan het dagelijks bestuur om iets te doen, of juist te laten);

- Wijzigingen van het huishoudelijk reglement;

- Vaststellen van de contributie voor het komende jaar.

 

Huishoudelijk reglement BEN vind hier

Statuten BEN vind je hier