Buitengewone leden

De BEN kent naast de gewone leden ook buitengewone leden. Het verschil tussen gewoon lid en buitengewoon lid zit enerzijds in het verschil in contributie en het stemrecht anderzijds. 

Buitengewone leden zijn natuurlijke personen die als zodanig door een of meerdere BEN-leden zijn voorgedragen aan de ALV en betrokken zijn bij de bestudering en uitoefening van het kennisgebied van de echoscopie. Zij hoeven niet (meer) actief te zijn op het gebied van de echoscopie. Zij hebben geen stemrecht binnen de vereniging. Buitengewone leden betalen geen contributie. Buitengewone leden staan niet in het echokwaliteitsregister. Zij ontvangen wel de nieuwsbrieven van de BEN en zijn altijd zonder toegangsprijs welkom op de door de BEN georganiseerde evenementen.

Onder buitengewone leden vallen verschillende type leden.

-Echoscopisten die werkzaam zijn buiten Nederland of Nederlandse Antillen, òf academisch geschoolden die direct betrokken zijn bij de wetenschap van de echoscopie en een functie vervult die voor de echoscopie van grote betekenis is.
-Leden die zich (in het verleden) voor de BEN of de echoscopie bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt

In alle gevallen worden buitengewone leden gevraagd door de BEN en zal dit op de ALV worden voorgelegd.