Buitengewone leden

De BEN kent naast algemene leden ook buitengewone leden. Een buitengewoon lid betaalt geen contributie en heeft geen stemrecht, voor een algemeen lid geldt dat beiden wel. 

Buitengewone leden zijn natuurlijke personen die als zodanig door een of meerdere BEN-leden zijn voorgedragen aan de ALV en betrokken zijn bij de bestudering en uitoefening van het kennisgebied echoscopie. Zij hoeven niet (meer) actief te zijn op het gebied van echoscopie. Zij hebben geen stemrecht binnen de vereniging. Buitengewone leden betalen geen contributie. Buitengewone leden staan niet in het echokwaliteitsregister. Zij ontvangen wel de nieuwsbrieven van de BEN en zijn altijd zonder betaling welkom op de door de BEN georganiseerde evenementen.

Onder buitengewone leden wordt verstaan:

- Echoscopisten die werkzaam zijn buiten Nederland of Nederlandse Antillen, of academisch geschoolden die direct betrokken zijn bij de wetenschap van de echoscopie en een functie vervullen die voor de echoscopie van grote betekenis is.
- Leden die zich (in het verleden) voor de BEN of de echoscopie bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

In alle gevallen worden buitengewone leden gevraagd door de BEN en zal dit op de ALV worden voorgelegd.