BEN

De afkorting BEN staat voor Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland voor verloskunde en gynaecologie.

De BEN is in 1998 opgericht door echoscopisten in de verloskunde en gynaecologie met als doel het oprichten van een beroepsvereniging waarin belangenbehartiging en kwaliteitsbevordering de uitgangspunten vormen.

In de loop van de jaren is de BEN uitgegroeid tot een vereniging met ruim 700 leden.
In 2019 kost het lidmaatschap 200 euro per jaar.

De aangesloten echoscopisten verrichten uiteenlopende echo's te weten zowel verloskundige echo's, van basisecho's tot prenatale screenings-echo's als gynaecologische echo's. 

Voor welke type echo's de individuele echoscopisten gecertificeerd zijn is te zien in ons kwaliteitsregister.

Jaarlijks wordt er in het voorjaar de Algemene Ledenvergadering gehouden waarin zaken als: begroting, doelen en nieuwe implementaties worden behandeld. Aansluitend volgt een wetenschappelijk gedeelte, wat wordt ingevuld met nationale- en internationale sprekers.
In het najaar organiseert  de BEN een groot wetenschappelijk symposium met vaak internationale sprekers en interessante onderwerpen.

Het bestuur van de BEN vergadert zes keer per jaar.

De bestuursleden participeren in uiteenlopende overlegstructuren zoals:  het Centraal Orgaan voor de Prenatale Screening van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM. Zij participeren tevens in de werkgroepen die voorbereidend werk doen voor de hierboven genoemde overlegstructuur. Daarnaast zijn de bestuursleden nauw betrokken bij het werkveld en de echo opleidingen w.b. kwaliteitsbevorderende activiteiten.

De Kwaliteitsregisters van de BEN wordt steeds meer gezien als de norm voor werkgevers en verzekeraars.

 

Doelstellingen BEN
 

Het bestuur van de BEN streeft naar het behalen van de volgende doelstellingen:

1. Het oprichten van een landelijk, uniforme indicatielijst voor de Basisecho’s in samenwerking met de NVOG/WFE en de KNOV.

2. Het ontwikkelen van een landelijk en uniform kwaliteitssysteem met daarbij behorende kwaliteitseisen voor de basisecho’s in samenwerking met de NVOG/WFE en de KNOV.

3. Verdere uitbreiding met vertegenwoordiging van BEN in aanleunende organisaties rondom Geboortezorg.

4. Het formuleren van eindtermen die uniform en landelijk toetsbaar zijn ten behoeve van de accreditaties voor:

- Alle opleidingen in de  basis echoscopie

- Alle Hands- on trainingen

- Alle bestaande SEO en NT opleidingen

5. 1x per jaar een samenkomst met het bestuur en onze klankbordgroep inzake een brainstorm-sessie omtrent actuele zaken.

6. 1x per jaar een verslag door een afgevaardigde van de klachtencommissie aan het bestuur van BEN.

7. Een bezoek vanuit het bestuur aan alle echo- en verloskundige opleidingen:

 - ter promotie van BEN

 - ter visitatie van de eindtermen van de diverse echo opleidingen.

8. Promotie en zichtbaarheid voor onze (nieuwe) leden met onze BEN stand en met onze powerpoint presentatie.

9. Jaarlijkse evaluatie en publicatie van onze doelstellingen op de website entijdens de ALV in het kader van transparantie naar de leden.

 

 

webworks by infracom