Verzoekschrift overgangsregeling registratie BEN-kwaliteitsregister voor basisechoscopie in de verloskunde

 

Om basisechoscopisten die thans (in 2021) nog niet aan alle kwaliteitseisen kunnen voldoen (bijvoorbeeld de volumenorm), de kans te bieden om een goede oplossing te zoeken, wordt een aanlooptraject tot uiterlijk 31 december 2022 gehanteerd. Voor meer informatie, zie “Overgangsregeling BEN-echokwaliteitsregister 2021

Het verzoekschrift dient in zijn geheel ingevuld te worden en uiterlijk voor 31 december 2021 ingediend te zijn bij de BEN.

Een echokwaliteitscommissie (nadere informatie volgt) zal deze verzoekschriften kritisch op inhoud en haalbaarheid beoordelen, wel of niet akkoord gaan met het voorgestelde plan van aanpak en afspraken maken omtrent opvolging van de voorgenomen stappen.

Het advies van deze echokwaliteitscommissie (nadere informatie volgt) of een echoscopist wel of niet, al dan niet tijdelijk, mag afwijken van de vooropgestelde kwaliteitscriteria voor registratie, is zwaarwegend voor het BEN bestuur. Het BEN-bestuur neemt de finale beslissing en informeert de betreffende echoscopist hier schriftelijk (per mail) over.

In de uitzonderlijke situatie waarbij de aantallen voor langere periode, echt niet haalbaar zijn voor u in een welbepaalde regio/situatie, kan aan de echokwaliteitscommissie dus een alternatieve aanpak voorgelegd worden om de echokwaliteit te borgen voor wat betreft de volumenorm. Op basis van uw voorstel zal de echokwaliteitscommissie beslissen om de registratie in het kwaliteitsregister toch (al dan niet tijdelijk) toe te zeggen en/of behouden met afspraak van uitdrukkelijke voorwaarden. Echoscopisten die inschatten dat deze situatie voor hen geldt, kunnen dat meteen uitdrukkelijk bij hun verzoekschrift aangeven (in hun antwoord op onderstaande vragen).

Klik HIER voor Invulformulier: Verzoekschrift Overgangsregeling BEN-Echokwaliteitsregister

webworks by infracom