Statuten 

Vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 30 oktober 1998


 

NAAM, ZETEL EN DOEL 

 

Artikel 1.

De naam van de vereniging is

BEROEPSVERENIGING ECHOSCOPISTEN NEDERLAND VOOR VERLOSKUNDE EN GYNAECOLOGIE (verkorte naam: BEN).

Zij is gevestigd te Almere.

Het doel van de vereniging is:

a) een bijdrage te leveren aan de bevordering van een optimale kwaliteit van de beroepsuitoefening van obstetrisch en gynaecologisch echoscopisch onderzoek;

b) het bewaken en bevorderen van de professionele ontwikkeling van de obstetrisch/gynaecologisch echoscopist op het gebied van kennis, vaardigheden, beroepshouding en ethiek;

c) het behartigen van de belangen van de beroepsbeoefenaren als individu en groep.

één en ander in de ruimste zin van het woord


De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a) het bevorderen van de kwaliteit van de obstetrisch/gynaecologisch echoscopist door registratie van haar leden;

b) het bewaken van de kwaliteit van het echoscopisch onderzoek door het stimuleren van, casu quo ondersteuning bieden bij, het formuleren van praktijk standaarden;

c) het stimuleren van echoscopisch research binnen het vakgebied;

d) het bevorderen van samenwerking met andere disciplines onder andere: verloskundigen, huisartsen, gynaecologen, kinderartsen, verpleegkundigen en anderen;

e) het bewaken van de kwaliteit van opleiding en (bij) scholing onder andere door middel van toetsing en visitatie;

f) het informeren van de leden;

g) het bevorderen van samenwerking met andere beroepsverenigingen;

h) een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie over keuzes met betrekking tot prenatale diagnostiek;

i) het vertegenwoordigen van de groep beroepsbeoefenaren op alle niveau’s, zoals arbeidsomstandigheden en rechtspositie.

De vereniging is opgericht op vier oktober negentienhonderdzevenennegentig. 


 

LEDEN 

 

Artikel 2.

De vereniging kent:

a) leden;

b) aspirant leden;

c) buitengewone leden;

d) donateurs.


Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn

natuurlijke personen, die zelfstandig echoscopisch onderzoek verrichten voor verloskunde/gynaecologie, volgens in een huishoudelijk reglement nader omschreven regels.

Leden van de vereniging zijn gerechtigd tot het voeren van de titel: echoscopist BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland).

Aspirant leden zijn uitsluitend natuurlijke personen die nog niet voldoen aan de eisen voor het lidmaatschap, maar wel de bedoeling hebben lid te worden. Zij zijn geen lid in de zin van de wet.

Buitengewone leden zijn natuurlijke personen, die niet meer actief zijn op het gebied van echoscopisch onderzoek en daardoor niet in aanmerking komen voor het lidmaatschap.

Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen, die als zodanig door het bestuur zijn aanvaard en die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte door de vereniging wordt vastgesteld.

 

Artikel 3. 

Het lidmaatschap eindigt:

a) door het overlijden van het lid;

b) door schriftelijke opzegging door het lid; het lidmaatschap houdt dan op met het einde van het boekjaar, waarin is opgezegd, mits de opzegging ten minste twee maanden vóór het einde van het boekjaar is gedaan; anders houdt het op met het einde van het volgend boekjaar; het bestuur kan dispensatie geven van de termijn van twee maanden;

c) door schriftelijke opzegging door het bestuur; deze opzegging kan gedaan worden wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten, die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld en bovendien wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d) door ontzetting; deze wordt door het bestuur uitgesproken, alleen wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.


Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend schrijven kennis van het besluit, met opgaaf van redenen.

Het lid kan binnen één maand na ontvangst van die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de algemene vergadering. De uitspraak van de algemene vergadering is bindend voor partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep niet is beslist, is het lid geschorst.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur kan daarvan dispensatie verlenen. 


 

VERMOGEN 

 

Artikel 4.

Het vermogen van de vereniging zal worden gevormd door:

contributies;

sponsorgelden;

subsidies en donaties;

hetgeen de vereniging door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

De leden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld. 


 

BESTUUR 

 

Artikel 5.

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven leden.

Zij worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd.

Op een jaarlijkse algemene vergadering treedt telkens ten minste één bestuurslid af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een aftredend bestuurslid is slechts hernoembaar met instemming van de zittende bestuursleden.

De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt.

Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerst volgende algemene vergadering een opvolger.

Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures.

In dat laatste geval zijn de overblijvende bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin in de ontstane vacature(s) wordt voorzien.

 

Artikel 6.

De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de bestuursleden onderling verdeeld.

Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Van het verhandelde in bestuursvergaderingen worden notulen gehouden. Deze worden, na ondertekening door voorzitter en secretaris, naar datum gerangschikt, aan een daartoe bestemd register toegevoegd. 


 

TAAK EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR 

 

Artikel 7.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging.

De vereniging wordt bovendien vertegenwoordigd door ten minste twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming van de algemene vergadering:

a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen hebben;

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

c. het bestuur is bevoegd om namens de leden collectieve arbeidsovereenkomsten aan te gaan. Het bestuur kan daartoe ook derden contracteren.


 

BOEKJAAR 

 

Artikel 8.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 9.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand juni, een algemene vergadering gehouden.

In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen, dat zij deze verplichting nakomen.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten minste twee leden, die geen bestuurslid mogen zijn, tenzij over de getrouwheid van de stukken een verklaring afkomstig van een (register)accountant wordt overgelegd aan de algemene vergadering. De commissie onderzoekt de stukken, bedoeld in lid 2 en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.

Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

De algemene vergadering behandelt ook de voorstellen, die door het bestuur zijn gedaan of die door ten minste één/tiende van het aantal leden veertien dagen vóór de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingeleverd. Dit geldt ook voor buitengewone algemene vergaderingen. 


Artikel 10. 

Verder roept het bestuur een algemene vergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

Het bestuur is tot het bijeenroepen van een algemene vergadering verplicht als ten minste één/tiende van het aantal leden dit schriftelijk aan het bestuur vraagt, met vermelding van de te behandelen onderwerpen. In dit geval moet de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek worden gehouden. Is dit niet gebeurd, dan kunnen de verzoekers zelf een algemene vergadering bijeenroepen op dezelfde wijze als het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in een dagblad, dat in de gemeente waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen wordt.

 

Artikel 11. 

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden; een geschorst lid heeft wel toegang tot de vergadering, waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

De leden van de vereniging worden tot alle algemene vergaderingen ten minste drie weken tevoren door het bestuur schriftelijk opgeroepen.

De voorzitter van het bestuur - en bij zijn afwezigheid één van de andere bestuursleden - treedt op als voorzitter van de algemene vergadering.

De secretaris van het bestuur houdt notulen van het verhandelde in alle algemene vergaderingen. Het bepaalde in artikel 6 lid 3 is hierbij van toepassing.

Tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige, niet geschorste, leden. Ieder lid heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen wordt met ongetekende briefjes gestemd, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt.

Blanco stemmen en getekende briefjes zijn ongeldig.

Wordt bij benoeming van personen bij de eerste stemming geen meerderheid verkregen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden. Wordt dan weer geen meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen.

Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen over personen, dan beslist de stem van de voorzitter.

Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit genomen is, is beslissend.

Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken daarvan betwist, dan wordt opnieuw gestemd, wanneer dit verlangd wordt door de meerderheid van de vergadering of - als de eerste stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaats vond - door één stemgerechtigd lid. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming. 

 

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING 

 

Artikel 12.

De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits in de oproeping tot de vergadering is vermeld, dat statutenwijziging wordt voorgesteld. Een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen, moet ten minste vijf dagen vóór de vergadering tot na de afloop van de vergaderingsdag op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage hebben gelegen.

Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee / derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

De statutenwijziging treedt niet in werking voordat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 

 

Artikel 13.

Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is van toepassing al hetgeen in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is bepaald.

De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.

Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene vergadering over de aanwending van een eventueel batig saldo van de vereffening. 

 

COMMISSIES 

 

Artikel 14.

Het bestuur kan zich doen bijstaan door één of meer commissies. De samenstelling, taak en werkwijze van een commissie worden zo mogelijk in overleg met de commissie door het bestuur bij reglement vastgesteld. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Artikel 15.

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze statuten.

Over alles, wat niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement is geregeld, beslist de algemene vergadering.

Klik op de link voor de PDF versie van de statuten van de BEN.

 

 

 

 

Huishoudelijk Reglement

Vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 13 mei 2008.

Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland.

Dit reglement verstaat onder de vereniging: de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland voor verloskunde en gynaecologie.

Onder de statuten: de statuten van de vereniging.

Onder het bestuur: het bestuur van de vereniging, en onder de algemene vergadering: de algemene vergadering van de leden der vereniging.

 

VAN DIT REGLEMENT

 

Artikel 1.

Dit reglement is opgesteld conform artikel 15.1 van de statuten van de vereniging. Het bevat geen bepalingen die strijdig zijn met de geest van die statuten. Het behelst een nadere uitwerking van de statuten, alsmede enkele aanvullingen daarop.

Artikel 2.

Een voorstel tot wijziging van dit reglement moet schriftelijk en met redenen omkleed aan alle leden van de vereniging voorgelegd worden. Het kan worden ingediend door het bestuur of door tussenkomst van het bestuur- door tenminste 5 stemgerechtigde leden. Het wordt op de eerstvolgende algemene vergadering behandeld, alwaar bij gewone meerderheid van stemmen besloten wordt.

 

VAN DE DOELSTELLING DER VERENIGING

 

Artikel 3.

Behoudens het bepaalde in artikel 3 van de statuten heeft de vereniging ten doel: alles wat er toe kan bijdragen dat de echoscopie als een zelfstandig vak binnen de gezondheidszorg wordt uitgeoefend en wettelijke erkenning vindt. In verband hiermee rekent de vereniging het tot haar taken een goede en zelfstandige opleiding tot echoscopist(e) verloskunde / gynaecologie, alsmede nascholing van gediplomeerde echoscopisten verloskunde / gynaecologie te bevorderen.

 

Artikel 4.

De vereniging tracht het in artikel 3 omschreven doel te bereiken door:

1. het onderhouden van contacten met instellingen die de beroepsopleiding tot en de nascholing van echoscopisten verzorgen.

2. zonodig zelf opleiding en/of nascholing ter hand nemen;

3. het onderhouden van contacten met de beroepsvereniging van medische specialisten, of met dergelijke specialisten individueel;

4. het onderhouden van contacten met het Ministerie, welke de gezondheidszorg onder zijn hoede heeft en met andere instanties die aan het gestelde doel kunnen bijdragen. 

 

VAN DE LEDEN

 

Artikel 5.

De leden betalen contributie en hoofdelijke omslagen.

Zij bezitten stemrecht. Zij hebben voorts recht op inzage van statuten, reglementen en richtlijnen van de vereniging, de ledenlijst, het nieuwsbulletin en verder van al hetgeen door de vereniging gepubliceerd wordt. Tenslotte hebben zij toegang tot alle vergaderingen en werkdagen.

 

Artikel 6.

De aspirant-leden hebben geen stemrecht. Voor het overige bezitten zij dezelfde rechten en plichten als de leden.

 

Artikel 7.

Buitengewone leden zijn natuurlijke leden die geen stemrecht hebben. Voor het overige bezitten zij dezelfde rechten en plichten als de leden.

 

Artikel 7A.

Organisaties zijn lid als buitengewoon lid. Er zijn maximaal drie mensen van de organisatie welkom op  ledenvergaderingen en symposia waar zij dan ook de mogelijkheid tot promotieactiviteiten heeft.

 

Artikel 8.

In aanvulling op de statutair voorgeschreven procedure voor ontzetting uit het lidmaatschap wordt bepaald:

1. dat het bestuur verplicht is een beroep op de eerst volgende algemene vergadering te behandelen;

2. dat de algemene vergadering bij die gelegenheid bij gewone meerderheid beslist;

3. dat geschorste leden hun verplichtingen tegenover de vereniging behouden, doch geen enkel recht meer bezitten en niet langer op vergaderingen en werkdagen toegelaten worden. Achterstallige contributies en hoofdelijke omslagen blijven rechtens invorderbaar.

 

Artikel 9.

Een ethisch niet verantwoorde beroepsuitoefening is reden voor royement. Voor het overige geldt de procedure voor ontzetting uit het lidmaatschap als in de Statuten geregeld, alsmede de daarop in artikel 3 gegeven aanvulling.

 

Artikel 10.

Opzegging van het lidmaatschap door een lid moet per aangetekend schrijven of per e-mail aan het bestuur geschieden en wel voor 1 november van het jaar, voorafgaand aan het jaar met ingang waarvan het lidmaatschap zal eindigen. Het secretariaat  stuurt hiervan een bevestiging per e-mail.

 

Artikel 11.

De opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 8 weken, per aangetekende brief.

 

Artikel 12.

De contributie en hoofdelijke omslagen worden door de penningmeester van het bestuur geïnd. 
Bij aanmelding na 1 juni is de helft van de jaarlijkse contributie verschuldigd, na 1 december is geen contributie over het afgelopen jaar verschuldigd.
De penningmeester is bevoegd met leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen of die door de vereniging opgezegd worden, een regeling te treffen na overleg met het bestuur. Het bestuur kan aan een lid op diens schriftelijke en gemotiveerde verzoek bij uitzondering gehele of gedeeltelijke vrijstelling van zijn bijdragen voor het lopende jaar verlenen. Een dergelijk bestuursbesluit wordt schriftelijk of per e-mail ter kennis van de penningmeester en het lid gebracht
.
 

 

Artikel 12.a

Het is voor leden mogelijk om opgenomen te worden in het Kwaliteitsregister. Bij aanvang van het lidmaatschap wordt na inzending van de diploma’s vastgesteld voor welke echo’s men gecertificeerd is: Basis, NT, SEO. In een periode van telkens 2 jaar wordt dit gecontinueerd indien de benodigde bij- en nascholing is gevolgd.

Indien een lid later opgenomen wil worden in het kwaliteitsregister zijn administratiekosten van 50 euro verschuldigd.

Wijziging van de certificering indien een nieuwe bevoegdheid is verkregen, is kosteloos.


 

VAN HET BESTUUR

 

Artikel 13.

De verantwoordelijkheden binnen het bestuur worden als volgt verdeeld:

1. de voorzitter is belast met:

 • de algemene leiding van de vereniging onder verantwoordelijkheid van het bestuur;
 • hij besteedt speciale aandacht aan het bepaalde in artikel 4;
 • hij leidt de vergaderingen;
 • hij tekent met de secretaris de goedgekeurde notulen van de vergaderingen;
 • hij tekent met de secretaris alle belangrijke uitgaande stukken.

 

2. De secretaris is belast met:

 • het uitschrijven van bestuurs- en ledenvergaderingen;
 • het notuleren van de vergaderingen;
 • het aanleggen en bijhouden van een ledenregister;
 • de correspondentie en het opstellen van uitgaande stukken en rapporten;
 • het beheren van het archief;
 • de secretaris dient op elke vergadering de statuten en dit reglement bij zich te hebben.


3. De penningmeester is belast met:

 • het innen van de contributies, hoofdelijke omslagen e.d.;
 • het beheer van de geldmiddelen; 
 • bij uitgaven boven 3000 euro moeten contracten e.d. door minimaal twee  bestuursleden getekend worden;
 • het jaarlijks uitbrengen van een financieel verslag;
 • het opmaken van een begroting voor het volgende jaar;
 • het controleren van uitgaven van de andere bestuursleden.

 

Artikel 14.

Bestuursleden, gekozen op de wijze als bedoeld inartikel 5.2 en 5.4 van de statuten, treden dadelijk in functie en nemen zitting voor een periode van 3 jaar waarna zij herkiesbaar zijn.

 

Artikel 15.

Het bestuur heeft recht van toegang tot alle vergaderingen van de commissies. Het kan aan de daar gevoerde beraadslagingen deelnemen en heeft een adviserende stem.

 

Artikel 16.

Het door het bestuur voor zich zelf opgestelde rooster van aftreden is voor de leden ter inzage. Hetzelfde geschiedt met de roosters van aftreden van de redactie en de in artikel 28 genoemde commissies.

 

Artikel 17.

Indien het secretariaat, of het penningmeesterschap in andere handen overgaat, geschieden de overgave en overname van het archief en de geldmiddelen binnen een maand na het in functie treden van de nieuw benoemde secretaris of penningmeester, die schriftelijk bevestigt archief en geldmiddelen te hebben ontvangen.

 

Artikel 18.

Het bestuur kan telkens voor ten hoogste een jaar aan zijn voorzitter en in bijzondere gevallen aan andere leden een vergoeding toekennen voor gederfde beroepsinkomsten of kosten ontstaan door omvangrijke werkzaamheden ten behoeve van de vereniging. Een en ander van geval tot geval te beoordelen.

 

Artikel 19.

Het bestuur roept de ledenvergadering bijeen en stelt een agenda vast. Het is belast met de uitvoering van de besluiten van de ledenvergadering.

 

Artikel 20.

Voorstellen door de leden tenminste 14 dagen voor de jaarvergadering schriftelijk bij het bestuur ingediend, worden op de agenda van die vergadering geplaatst. Voorstellen die niet op de agenda voorkomen, of na de genoemde termijn van 14 dagen zijn ingediend, worden in de leden vergadering alleen dan in behandeling genomen, wanneer tenminste 3/4e der aanwezigen dit wenst.

 

Artikel 21.

Het bestuur organiseert behalve de statutair verplichte jaarlijkse algemene vergadering in dat jaar, tenminste één vergadering of werkdag, waar wetenschappelijke onderwerpen en/of andere zaken die het beroep raken behandeld worden.

 

Artikel 22.

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit wenselijk achten. Oproepen voor de bestuursvergaderingen worden tenminste drie maal 24 uur van tevoren aan de bestuursleden verzonden. Besluiten kunnen alleen worden genomen wanneer tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is.

 

Artikel 23.

Bij het aftreden van een bestuurslid dienen kandidaten voor de vacature die door de leden worden voorgesteld, tenminste zeven dagen voor de betreffende vergadering schriftelijk aangemeld te worden. Deze kandidaatstelling moet vergezeld zijn van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat. De kandidaat kan staande de vergadering gekozen worden.

 

Artikel 24.

Het bestuur kan afzonderlijke reglementen ontwerpen. De bepalingen van die reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten of dit huishoudelijk reglement en dienen, om van kracht te zijn, door de algemene vergadering te worden goedgekeurd.

 

Artikel 25.

De vereniging kent commissies. Het bestuur is gehouden toe te zien op het goed functioneren daarvan.

 

Artikel 26.

De vereniging geeft een nieuwsbrief van de BEN uit, die de leden op de hoogte houdt van alle wetenswaardigheden betreffende het beroep. De algemene vergadering benoemt op voorstel van het bestuur de redactie van de nieuwsbrief. In de redactie hebben tenminste 3 leden van de vereniging zitting. Redactieleden worden voor 3 jaar benoemd en zijn éénmaal herkiesbaar. Zij stellen in overleg met het bestuur een rooster van aftreden op. De kosten van de nieuwsbrief worden bestreden uit de contributies der leden, advertenties en eventuele andere, speciaal voor dit doel verworven inkomsten. Alle leden ontvangen de nieuwsbrief. Onder leden worden verstaan: de buitengewone leden, gewone leden, en aspirant-leden. De vereniging onderhoudt een website, waarop o.a. statuten en huishoudelijk reglement te lezen zijn.

 

Artikel 27.

De vereniging streeft er naar het beroep in brede lagen van de maatschappij bekend te maken door onderhouden van goede „public relations". De algemene vergadering benoemt daartoe op voorstel van het bestuur een public relations commissie. In deze commissie hebben tenminste 3 leden van de vereniging zitting. De leden van deze commissie worden voor 3 jaar benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar. Zij stellen in overleg met het bestuur een rooster van aftreden op.

 

Artikel 28.

Het bestuur kan behalve de in artikelen 27 en 28 genoemde commissies voor kortere of langere tijd instellen. De voorzitter van deze laatstgenoemde commissies worden door het bestuur benoemd.

 

Artikel 29

De leden van het bestuur en van de commissies hebben recht op vergoeding van kosten volgens de daarvoor binnen de vereniging geldende regeling.

Klik op de link voor de PDF versie van het huishoudelijk reglement van de BEN.

webworks by multimove