Overgangsregeling m.b.t. registreren in het BEN-kwaliteitsregister voor basisechoscopie in de verloskunde

 

De BEN is verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van het kwaliteitsregister (voor meer informatie over het kwaliteitsregister: zie Appendix).

Zorgverzekeraars hebben uitdrukkelijk aangegeven dat het stellen van een volumenorm als een van de kwaliteitseisen, een voorwaarde is voor erkenning van de kwaliteitsregistratie en dus vergoeding van echoscopie. De BEN stelt primair het hogere belang van borgen van kwaliteit aan de zwangere & haar ongeboren kind voorop en houdt hierbij rekening met de praktische haalbaarheid en werkbaarheid voor de betreffende echoscopisten. Hierbij maakt de BEN geen onderscheid in echoscopisten die wel of niet hun professie combineren met een ander beroep (bijvoorbeeld verloskundigen en artsen); evenmin in echoscopisten werkzaam in 1e, 2e of 3e lijn.

Om basisechoscopisten die thans (in 2021) nog niet aan alle kwaliteitseisen kunnen voldoen (bijvoorbeeld de volumenorm), de kans te bieden om een goede oplossing te zoeken, wordt een aanlooptraject tot uiterlijk 31 december 2022 gehanteerd.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden en stappen:

1. van de betreffende echoscopist wordt verwacht dat zij/hij voorafgaand, i.e. uiterlijk voor 31 december 2021, een schriftelijk verzoek indient bij de BEN: KLIK HIER voor het verzoekschrift.

2. met daarin onderbouwing waarom nu (in 2021) nog niet aan dit criterium kan worden voldaan en 

3. welke stappen gepland zijn om daar tegen 31 december 2022 alsnog toe te komen (bijv. door samenwerking en taakverdeling met collega’s binnen of buiten de eigen echo-en/of verloskundige praktijk); dan wel onderbouwde suggesties om de echokwaliteit op een andere manier te borgen. 

Een echokwaliteitscommissie (nadere informatie volgt) zal deze verzoekschriften kritisch op inhoud en haalbaarheid beoordelen, wel of niet akkoord gaan met het voorgestelde plan van aanpak en afspraken maken omtrent opvolging van de voorgenomen stappen.

De beslissing van deze echokwaliteitscommissie of een echoscopist wel of niet, al dan niet tijdelijk, mag afwijken van de vooropgestelde kwaliteitscriteria voor registratie, is zwaarwegend voor het BEN bestuur. Het BEN-bestuur neemt de finale beslissing en informeert de betreffende echoscopist hier schriftelijk (per mail) over.

In de uitzonderlijke situatie waarbij de aantallen voor langere periode, echt niet haalbaar zijn voor een welbepaalde echoscopist in een welbepaalde regio/situatie, kan aan de echokwaliteitscommissie dus een alternatief voorgelegd worden om de echokwaliteit te borgen, op basis waarvan de echokwaliteitscommissie kan beslissen om de registratie in het kwaliteitsregister toch (al dan niet tijdelijk) toe te zeggen en/of behouden met afspraak van voorwaarden. Echoscopisten die dit voorzien, kunnen dat meteen uitdrukkelijk bij hun verzoekschrift aangeven.

 

Appendix

Kwaliteitseisen voor inschrijving in het BEN-kwaliteitsregister basisechoscopie: termijn en/of biometrie:

Zowel separate als gecombineerde inschrijving in het BEN-kwaliteitsregister voor termijn en biometrie is mogelijk: dit wordt expliciet aangegeven in het register.

De echoscopist (ongeacht overige werkzaamheden/vooropleiding/achtergrond):

  • beschikt over een diploma basisechoscopie
  • verricht minimaal 100 termijnecho’s en/of 100 echo’s biometrie per jaar

Uitgaande van 20 minuten per termijnecho/echo biometrie, komt dit neer op 33h/jaar of 1h30/werkweek per termijnecho en/of 33h/jaar of 1h30/werkweek per echo biometrie; dus 66h/jaar of 3h/werkweek indien keuze voor de combinatie van termijn en biometrie.

  • heeft een logboek laten beoordelen via de BEN en heeft hierop een voldoende score behaald voorafgaand aan daadwerkelijke registratie.

(Voor meer informatie: https://www.echoscopisten.nl/nl/kwaliteitsregister/kwaliteitsregister-hoe-werkt-het). De echoscopist die aantoonbaar minder dan 2 jaar geleden elders succesvol een logboekbeoordeling heeft ondergaan, kan dit bij de BEN aangeven bij verzoek om registratie. Afhankelijk van de inhoud/aspecten van het beoordeelde logboek, zal de BEN vrijstelling verlenen voor de logboekcontrole bij aanvang van de registratie in het BEN-kwaliteitsregister.

  • behaalt aantoonbaar minstens 8 BEN-accreditatiepunten in 2 jaar tijd door bij- en nascholing op relevante onderwerpen.

Bij eerste inschrijving is dit dus een intentieverklaring; bij verlenging van registratie geldt dat dit wordt nagegaan vooraleer de registratie behouden kan blijven.

  • die tevens 1e en/of 2e trimester SEO- en/of NT-echoscopist is, krijgt vrijstelling voor bepaalde van bovenstaande onderdelen.

Voor meer informatie zie: https://www.echoscopisten.nl/nl/kwaliteitsregister/faq-kwaliteitsregisters-van-de-ben

  • die net afgestudeerd is aan een erkende opleiding tot basisechoscopist, dient bij aanvang van registratie (i.e. binnen 1 jaar na afstuderen) geen logboekcontrole te laten uitvoeren en nog geen accreditatiepunten te hebben verzameld; in de eerstvolgende (her-)registratieperiode dient zij/hij wel ook deze stappen te doorlopen.

Inschrijving in het BEN-kwaliteitsregister is voor de looptijd van 2 jaar: iedere 2 jaar vindt wederom een logboekcontrole, een controle van aantallen verrichte echo’s (nadere informatie volgt) en aantal behaalde accreditatiepunten plaats, vóór verlenging van de registratie.

De BEN hanteert aantallen als onderdeel van het totaalpakket aan kwaliteitscriteria, op basis van beperkt beschikbare wetenschappelijke literatuur over dit specifieke onderwerp:

  • Verfaille V, de Jonge A, Mokkink L, Westerneng M, van der Horst H, Jellema P, Franx A and IRIS study group. Multidisciplinary consensus on screening for, diagnosis and management of fetal growth restriction in the Netherlands. BMC Pregnancy and Childbirth. 2017; 17:353.
  • Verfaille V, Haak MC, Pajkrt E, de Jonge A, Henrichs J, Franx A, Jellema P and IRIS study group. Quality assessment of ultrasonic foetal biometry during the IUGR Risk Selection (IRIS) trial: a cross sectional study. Midwifery. 2020 Sep 22;91:102842.

Het hanteren van een volumenorm (uitgedrukt in aantallen verrichtingen of uren) is een gebruikelijke methode/vereiste voor erkenning in kwaliteitsregisters in de gezondheidszorg, zo bijvoorbeeld ook het BIG-register, of het sluiten van een kwaliteitsovereenkomst als echoscopist in de prenatale screening.

De BEN stelt ook expliciet dat een volumenorm niet het enige criterium is om kwaliteit te borgen; maar onderdeel moet zijn van een totaalpakket. De BEN committeert zich dan ook om zelf samen met de echokwaliteitscommissie (nadere informatie volgt) nieuwe inzichten op basis van onderzoeken en/of wetenschappelijke literatuur op te (laten) volgen. Op basis daarvan zullen alle kwaliteitscriteria op gezette tijden kritisch worden heroverwogen in de toekomst, en zo nodig, onderbouwd bijgesteld worden. Hierin staat echokwaliteit voorop: voor de zwangere en het ongeboren kind die het betreft; naast de afweging omtrent praktische haalbaarheid. Eventuele wijzigingen in gestelde echokwaliteitscriteria zullen altijd, vóór invoering, uitdrukkelijk en tijdig worden gecommuniceerd: met de echoscopisten die geregistreerd zijn in het BEN-echokwaliteitsregister, aan alle BEN-leden, aan de echo-opleidingen, partners in de geboortezorg: KNOV en NVOG, evenals de zorgverzekeraars. 

 

webworks by infracom